Wczoraj Sejm debatował nad rządowym projektem nowelizującym ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Ubezpieczenie eksportowe rozszerzono na umowy sprzedaży towarów wysyłanych i usług realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawartych przez przedsiębiorców niemających siedziby w kraju (tzw. przedsiębiorcy zależni). Celem zmian jest ochrona firm zależnych na wypadek strat poniesionych w związku ze sprzedażą polskich towarów lub usług poza terytorium kraju.

Zgodnie z obecnymi przepisami Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zapewnia ubezpieczenia eksportowe tylko dla przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce. Zmiana ustawy ma umożliwić zachowanie konkurencyjności polskiego systemu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w stosunku do zagranicznych agencji ubezpieczeniowych.

– Korporacja otrzymuje sygnały, że na rynkach wschodnich polscy eksporterzy zmuszeni są do zakładania spółek córek pośredniczących w obrocie. Sprzedaż eksportowa realizowana za pośrednictwem spółek zależnych, umiejscowionych w kraju odbiorcy, może być znacznie bardziej intensywna niż prowadzona bezpośrednio z Polski. W świetle obowiązujących przepisów eksporter po przekroczeniu pewnego poziomu rozwoju działalności nie może już skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej – mówi Piotr Soroczyński, prezes zarządu KUKE.

Nowelizacja wprowadza również katalog instrumentów nadzoru nad KUKE o charakterze kontrolnym i władczym. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ma mieć prawo przeprowadzania kontroli, występowania do Korporacji z żądaniem przekazania informacji i wyjaśnień oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Proponuje się też wprowadzenie zasady powoływania i odwoływania członków zarządu Korporacji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Ustawa została skierowana pod głosowanie.