Obowiązki pośredników

– Pośrednik zobowiązany będzie do poinformowania kredytobiorcy o wysokości swojego wynagrodzenia, fakcie, czy za pośrednictwo otrzymuje wynagrodzenie również od kredytodawcy, zakresie swoich uprawnień, szczególnie czy działa wyłącznie dla jednego czy dla kilku określonych kredytodawców – tłumaczy Anna Cudna-Wagner, radca prawny i wspólnik w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Ponadto pośrednik będzie musiał wyjaśnić konsumentowi jego prawa i obowiązki wynikające z zawieranej umowy o kredyt.

Jak ocenia Beata Kaftańska, radca prawny w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, przez wprowadzenie nowych obowiązków dla agentów kredytowych konsument będzie miał pełniejszy obraz rzeczywistych dodatkowych kosztów, jakie poniesie w związku z zawartą umową. Pomoże mu to dokonać wyboru sposobu zawarcia umowy bezpośrednio z bankiem lub za pośrednictwem określonego agenta.

Kontrowersyjna prowizja

Należy zaznaczyć, że nowa ustawa będzie wprowadzać także regulacje niekorzystne dla konsumentów. Obecnie konsument może bez konsekwencji finansowych zwrócić pożyczkę do 80 tys. zł. Założenia do projektu ustawy przewidują, że kredytodawca będzie mógł pobrać od klienta rekompensatę z tytułu przedterminowej spłaty kredytu, ale tylko przy kredycie o stałej stopie oprocentowania.

– W ofercie polskich banków takich kredytów w zasadzie nie ma bądź jest ich niewiele. Klienci nie są nimi zainteresowani ze względu na brak stabilizacji chociażby stóp procentowych czy kursów walut – mówi Jerzy Bańka.

W przypadku kredytów o stałej stopie oprocentowania banki będą mogły pobierać od konsumenta prowizję w wysokości od 0,5 do 1 proc. spłaconej przed terminem kwoty kredytu.

– By wzmocnić pozycję konsumenta, instytucja finansowa nie będzie mogła zastrzec w umowach prowizji za samo skorzystanie z uprawnienia do przedterminowej spłaty kredytu, ponieważ rekompensata musi odzwierciedlać rzeczywiście poniesione koszty – tłumaczy Zofia Hoffmann.

Obecnie trudno jest przewidzieć, czy banki będą korzystać z prawa pobierania rekompensaty. Łukasz Kling z MultiBanku informuje, że nie planuje się obecnie wprowadzania zmian w regulacjach dotyczących wcześniejszej spłaty kredytów.

200 euro to kredyt niskokwotowy, który UOKiK chce objąć regulacją ustawową