O podwyższeniu opłat od zajmowanych lokali spółdzielnia mieszkaniowa zawiadomi na piśmie z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Spółdzielnia mieszkaniowa będzie musiała powiadomić o zmianie opłaty przypadającej od zajmowanych lokali co najmniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, a nie jak obecnie – 14 dni wcześniej.
Wczoraj posłowie przyjęli sprawozdanie Komisji Infrastruktury z przygotowanego przez Senat projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Głosowanie nad projektem ustawy odbędzie się jeszcze na trwającym do piątku posiedzeniu Sejmu. Znowelizowane przepisy wprowadzają zasadę, że zmiana wysokości opłat wymagać będzie pisemnego uzasadnienia. Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2006 r. (sygn. akt K 33/05).
Proponowane wydłużenie okresu, który spółdzielnia zobowiązana jest zachować przy powiadamianiu konkretnych osób o ustaleniu nowej opłaty przypadającej od zajmowanych przez nie lokali, będzie dotyczyć członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
Dotychczas sytuacja tych osób była gorsza aniżeli innych najemców z uwagi na rozkład ciężaru dowodu w ewentualnym procesie dotyczącym zasadności podwyżki. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie wprowadziły żadnego odstępstwa od zasad ogólnych, wobec czego to skarżący podwyżkę musiał udowodnić swoje racje.
Podstawa prawna
Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.).