Spółdzielnia mieszkaniowa musi powiadomić członków o podwyżce opłat eksploatacyjnych co najmniej trzy miesiące wcześniej. Mieszkańcy mogą zaskarżyć wyższe stawki do sądu.
Podwyżki comiesięcznych opłat eksploatacyjnych w spółdzielniach (potocznie nazywanych czynszem) muszą być uzasadnione wzrostem kosztów eksploatacji bieżącej nieruchomości czy podniesieniem stawek za dostawę mediów. Nie może to być w żadnym wypadku oderwana od sytuacji ekonomicznej zmiana opłat wprowadzana przez spółdzielnię tylko dlatego, że potrzebuje ona kapitału na budowę nowych bloków lub zamierza zgromadzić dodatkowe środki na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej.

Koszty utrzymania

Obowiązek ponoszenia comiesięcznych opłat za korzystanie z lokalu (nawet gdy spółdzielca jest jego właścicielem), wynika z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stanowi on, że zarówno członkowie spółdzielni, jak i osoby które nie mają członkostwa, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat. Zasady pobierania opłat regulują postanowienia statutu.
Opłaty eksploatacyjne nie mogą przewyższać kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych. Zasadę tę wyraźnie podkreśliła obowiązująca od 30 grudnia 2009 r. nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wskazano w niej wyraźnie, że spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Odnosi się to również do zakazu pobierania wyższych opłat, niż wynika to z kosztów utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej.
Opłaty eksploatacyjne należy wnosić co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odwołać się od podwyżki czynszu.