Przekazanie z Funduszu Reprywatyzacji do budżetu państwa jednorazowej wpłaty w wysokości 1 mld zł do 31 stycznia 2010 r. przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa wprowadza również modyfikacje finansowo-prawne dotyczące dwóch funduszy celowych: Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

– Cel nowelizacji jest jednoznaczny: zwiększenie wpływów do budżetu kosztem funduszy celowych – podkreśla radca prawny Anna Bajerska, partner w kancelarii Chałas i wspólnicy.

Autorzy projektu proponują obniżenie środków gromadzonych na Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Obecnie na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców przeznaczane jest 15 proc. przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym. Projekt zakłada zmniejszenie środków do 3 proc. oraz możliwość ich przekazywania do budżetu państwa.

– Biorąc za podstawę planowane w 2010 roku przychody z prywatyzacji na poziomie około 25 mld zł, wprowadzane zmiany mogłyby zwiększyć wpływy budżetu o około 3 mld zł – mówi Maciej Wiewiór z Ministerstwa Skarbu Państwa.

Ministerstwo przyznaje jednocześnie, że proponowane zmiany wpłyną negatywnie na konkurencyjność gospodarki oraz na funkcjonowanie firm.

Zmiany mają dotyczyć też przychodów gormadzonych na Funduszu Reprywatyzacji. Obecnie wysokość środków wynosi 5%.

– Jedną z propozycji jest zmniejszenie do wysokości 1,5% odpisu środków uzyskanych ze sprzedaży akcji Skarbu Państwa spółek powstałych w wyniku komercjalizacji – wskazuje Anna Bajerska.

Skutkiem wprowadzanej zmiany jest zwiększenie wpływów do budżetu ogółem o około 1,4 mld zł.

Projektodawca proponuje także, aby w latach 2011–2012 minister skarbu państwa obowiązkowo przekazywał na przychody budżetu nadwyżkę uzyskaną z Funduszu Reprywatyzacji. Od 2013 roku obowiązek ten stałby się fakultatywny. Autorzy projektu uzasadniają te czasowe ograniczenia sytuacją na rynkach finansowych na świecie.

– Według planu przychody z prywatyzacji w ciągu następnego półtora roku osiągną prawie 37 mld zł, a tym samym odpisy na fundusze byłyby nie tylko nieporównywalnie wyższe niż do tej pory, ale znacząco przekraczałyby potrzeby tych funduszy – podkreśla Maciej Wiewiór.

Treść projektu precyzuje również sposób wykorzystania pieniędzy przechowywanych na rachunku Funduszu Reprywatyzacji. Wskazanych zostało pięć sytuacji, w których środki z Funduszu miałyby być przeznaczane na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli majątku przejętego przez Skarb Państwa

– Ze środków zgromadzonych na Funduszu Reprywatyzacji nie będą mogły być realizowane inne świadczenia niż te wskazane wprost w treści projektu ustawy – mówi Anna Bajerska.

Projektodawca przewiduje m.in. wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków, ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia.

Podstawa prawna

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).