Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który ma uskutecznić wykonywanie orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem. Sąd opiekuńczy będzie mógł zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach z dzieckiem. Upomnienie będzie mogło być kierowane zarówno do osoby uprawnionej do spotkań z małoletnim, jak i tej, której ich zakazano. Jeśli obawy potwierdziłyby się, sąd nakaże wypłatę pieniędzy na rzecz drugiego rodzica.

Sąd będzie mógł też zagrozić karą pieniężną w razie postępowania wbrew treści orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem co do kontaktów z dzieckiem. Będzie to możliwe, gdy rodzic (ewentualnie inna osoba, pod której pieczą znajduje się dziecko lub której nie wolno się z nim widywać) nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje wynikające z nich obowiązki. Jeśli nieprawidłowe postępowanie będzie się powtarzać, sąd nie będzie wysyłał kolejnych upomnień i wymierzy karę o wysokości stosownej do liczby naruszeń. Projekt nie przewiduje górnej granicy wspomnianej kwoty. O jej wysokości zadecyduje samodzielnie sędzia, kierując się wielkością majątku osoby zobowiązanej.

Kary nakładane przez sądy nie będą iluzoryczne. W momencie gdy postanowienie sądu stanie się prawomocne, będzie samodzielnym tytułem wykonawczym i nie będzie trzeba mu nadawać klauzuli wykonalności. Oznacza to, że uprawniona do otrzymania pieniędzy osoba będzie mogła zgłosić się z orzeczeniem bezpośrednio do komornika.

Projekt wprowadza dodatkowe sankcje dla rodziców nierespektujących decyzji sądu. Gdy osoba, pod której pieczą pozostaje dziecko, będzie uniemożliwiała zabieranie go poza miejsce jego stałego pobytu, np. rozwiedzionemu rodzicowi, który ma prawo zabrać syna na wakacje za granicą, to sąd opiekuńczy będzie mógł zlecić kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka. Nowością ma być także możliwość żądania zwrotu wydatków poniesionych w wyniku spotkania z dzieckiem, do którego nie doszło.

Nowe uprawnienia sądu opiekuńczego

● zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej kwoty w razie naruszenia warunków orzeczenia o kontaktach z dzieckiem

● nałożenie kary pieniężnej

● zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania dziecka w terminach kontaktów

● zmiana ustalonych warunków kontaktów z dzieckiem

● nakazanie zwrotu poniesionych wydatków, gdy do spotkania z dzieckiem nie dojdzie