Większość spraw z zakresu budownictwa w I instancji załatwia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który podlega staroście. Wyłącznie te sprawy, które są związane z realizacją inwestycji na terenach zamkniętych, w obszarze dróg, portów czy lotnisk rozstrzygane są w I instancji przez inspektora wojewódzkiego. Nadzór merytoryczny nad wszystkim sprawami sprawuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wszystkie zadania administracyjne związane z budownictwem wykonywane są przez organy administracyjno-budowlane (starosta jako organ pierwszego stopnia oraz wojewoda, jako organ wyższego stopnia) oraz przez nadzór budowlany. Ich podstawowym obowiązkiem jest nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.
Organy administracyjno-budowlane oraz nadzór budowlany odpowiedzialne są także za wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane.