Zapis może zostać ustanowiony wyłącznie w testamencie. Musi to być ważny testament, sporządzony zgodnie z przepisami. Istotne jest, by zapis był dokonany na rzecz ściśle określonej osoby. Może to być dowolna osoba fizyczna lub prawna. Jednak trzeba ją wskazać w sposób pozwalający na dokładne określenie, kto to jest. Poza tym ważne jest, by ta osoba miała zdolność dziedziczenia.

Jeżeli zapis lub zapisy wyczerpują prawie cały spadek, to, w razie wątpliwości, zapisobiorców uważa się za spadkobierców powołanych do spadku w częściach ułamkowych.

Skutkiem prawnym zapisu jest powstanie w chwili otwarcia spadku stosunku zobowiązaniowego pomiędzy spadkobiercą obciążonym zapisem a zapisobiorcą. Z tego wynika, że w większości przypadków zapisobiorca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednak zapisobiorca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie prawa i obowiązki wynikają z zapisu testamentowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto powinien wykonać zapis?
- Kto odpowiada za wady?
- Na czym polega polecenie?