Taką rewolucję ma przynieść przygotowana przez Urząd Patentowy RP i Polską Izbą Rzeczników Patentowych nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych. Projekt zmian jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i trafi w najbliższych dniach pod obrady rządu. Przewiduje on m.in. znaczące rozszerzenie zakresu działalności kancelarii patentowych, nowy model kształcenia aplikantów rzecznikowskich i ułatwienia w świadczeniu usług transgranicznych.

Dozwolona reklama

Rzecznicy patentowi będą mieli możliwość reklamowania swojej działalności za pośrednictwem wszystkich środków masowego przekazu – prasy, radia czy telewizji. Ograniczeniem w prowadzeniu reklamy usług patentowych będzie (de facto tak jak w przypadku każdej reklamy) zakaz stosowania nieuczciwej konkurencji i przepisów o niezamówionych informacjach handlowych. Oznacza to, że rzecznicy będą mogli mieć nawet możliwość stosowania reklamy porównawczej i wytykania wysokich cen rynkowym konkurentom. Szczegółowe zasady prowadzenia reklamy ma określić po wprowadzeniu nowych przepisów Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

– Istnieje potrzeba rzetelnej informacji o dostępnych na rynku usługach prawniczych za pośrednictwem radia, telewizji czy prasy. Ale reklama jest czymś innym. Zazwyczaj używane są w niej pojęcia wartościujące, a to może służyć dezinformacji zarówno co do jakości, jak i zakresu świadczenia pomocy prawnej – zauważa adwokat Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Podkreśla również, że z doświadczeń i badań samorządu adwokackiego wynika, że dopuszczenie swobodnej reklamy nie przynosi masowego napływu klientów.

– Nie sądzę, żeby rzecznicy korzystali z możliwości reklamowania swoich usług w telewizji czy radiu i promowania się obok producentów proszków do prania i piwa. Nie pozwoli im na to przede wszystkim charakter i powaga wykonywanego zawodu. Poza tym obowiązujące przepisy nie zabraniają rzecznikom reklamowania swoich usług. Taka możliwość nie jest tylko ujęta wprost w ustawie – tłumaczy Bartosz Krakowiak, rzecznik patentowy i członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej.

Rzecznik w roli rzeczoznawcy

Nowelizacja przepisów pozwoli rzecznikom także na rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Oprócz standardowej pomocy w sprawach własności przemysłowej będą mieli oni możliwość dokonywania wyceny praw i przedmiotów własności przemysłowej. W ramach swoich usług będą mogli prowadzić ponadto działalność edukacyjną i obsługiwać transfer wiedzy technicznej obejmującej nowe technologie i know-how.

– Zmiany odpowiadają potrzebom, które pojawiły się w praktyce wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Obsługa klientów zakłada obecnie pewnego rodzaju kompleksowość. Przykładowo, jeżeli przygotowujemy umowy przeniesienia praw wyłącznych, nierzadko pojawia się również potrzeba dokonania wyceny tych praw – mówi Krzysztof Czub, polski i europejski rzecznik patentowy z Kancelarii Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub & Czub.

Zdaniem Adama Taukerta, rzecznika prasowego Urzędu Patentowego RP, rozszerzenie zakresu działalności kancelarii jest konieczne.

– Mając określony w ustawie zakres usług, jakie może świadczyć kancelaria patentowa, usługodawca uzyskuje pewność umocowania prawnego do świadczenia określonych czynności na rzecz klienta – mówi Adam Taukert.