Urzędy statystyczne prowadzą akcję przeklasyfikowania zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podmiotów wpisanych do krajowego urzędowego rejestru REGON. Akcja dotyczy tych podmiotów, które nie dokonały dotychczas przeklasyfikowania działalności.

Dziś mija termin wysyłania przez urzędy statystyczne ankiet do podmiotów, które prowadzą działalność w nie więcej niż dziewięciu miejscach lub które mają wpisane w rejestrze REGON nie więcej niż 20 rodzajów działalności. Także do 31 sierpnia 2009 r. powinny być przesłane do podmiotów, które prowadzą działalność w więcej niż dziewięciu miejscach lub mają wpisane w rejestrze REGON więcej niż 20 rodzajów działalności, zaproszenia do zgłoszenia się we właściwym urzędzie statystycznym w celu dokonania zgłoszenia informacji objętych ankietą, w formie oświadczenia.

Przedsiębiorcy, po otrzymaniu ankiet, zobowiązani są do zweryfikowania danych i potwierdzenia informacji. Powinni tego dokonać przez złożenie podpisu na wydrukowanej ankiecie. Muszą też ją zwrócić urzędowi statystycznemu w 14 dni od doręczenia.

Po dokonaniu aktualizacji rejestru REGON na podstawie ankiet urzędy statystyczne będą sukcesywnie, w terminie do 31 grudnia 2009 r., przekazywały podmiotom, które złożą wypełnioną ankietę aktualizacyjną, nowe zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON.