Tylko do 24 sierpnia właściciele nieruchomości położonych na terenach narażonych na hałas warszawskiego lotniska im. F.Chopina mogą żądać wykupu swoich działek lub odszkodowania. Szanse na odszkodowania mają mieszkańcy części Włoch, Ursynowa, Ursusa, a także podwarszawskich gmin: Lesznowoli, Piaseczna, Piastowa, Michałowic i Raszyna. Ich nieruchomości są położone w strefie ograniczonego użytkowania wyznaczonej rozporządzeniem wojewody mazowieckiego z 7 sierpnia 2007 r. Weszło ono w życie 24 sierpnia 2007 r. i wyznaczało dwuletni okres na wystąpienie z roszczeniami o odszkodowanie lub wykup nieruchomości.

Do tej pory do Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze wpłynęło 282 wnioski o wypłatę odszkodowań. Według szacunków przedsiębiorstwa wartość dotychczasowych żądań to ok. 35 mln zł.

– W sądzie jest 13 spraw. Jedna z nich zakończyła się w I instancji. Powództwo zostało oddalone – wyjaśnia Marek Woś, prawnik reprezentujący Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. – Nie zawarto z nikim ugody. Nie dokonano też wykupu żadnej działki – dodaje.

O odszkodowania występują mieszkańcy podpoznańskich Krzesin i okolic lotniska w Pyrzowicach. Strefę ograniczonego użytkowania utworzono też dla lotniska Kraków-Balice. Właściciele nieruchomości położonych w strefie ograniczonego użytkowania mogą wystąpić ze swoimi roszczeniami na podstawie art. 129 prawa ochrony środowiska. Zgodnie z tym artykułem właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek mogą występować o odszkodowanie związane ze spadkiem wartości nieruchomości spowodowanych ograniczeniami w sposobie użytkowania. Mogą też w skrajnych przypadkach domagać się wykupu nieruchomości. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. akt I ACa 2/2008) sąd stwierdził, że roszczenie o zasądzenie kosztów potrzebnych do rewitalizacji akustycznej budynku nie jest uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów. Z kolei Sąd Najwyższy orzekł (Sygn. akt II CSK 367/08), że właściciele nieruchomości, którzy nie mogą skorzystać ze szczególnych regulacji prawa ochrony środowiska, mogą dochodzić roszczeń na podstawie art. 435 kodeksu cywilnego.

PODSTAWY ROSZCZENIA

Mieszkańcy nieruchomości sąsiadujący z lotniskami mogą żądać:

● odszkodowania za spadek wartości handlowej nieruchomości

● odszkodowania za spadek wartości użytkowej nieruchomości,

● odszkodowania za nakłady na zapewnienie w pomieszczeniach właściwego klimatu akustycznego

● wykupu nieruchomości

OPINIA

WŁODZIMIERZ OLEJNIK

adwokat

W celu dochodzenia roszczeń mieszkańcy strefy ograniczonego obszaru użytkowania (OOU) powinni przedstawić zaświadczenie o położeniu nieruchomości oraz aktualny wypis z księgi wieczystej, a przy braku księgi – inny dowód prawa własności nieruchomości np. akt notarialny. W postępowaniu sądowym konieczne będzie także wykazanie wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy utworzeniem OOU a zaistnieniem szkody. W tym celu konieczne może być powołanie biegłych sądowych, którzy ustalą wartość ewentualnego obniżenia wartości handlowej i użytkowej nieruchomości oraz wartość nakładów koniecznych na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego nieruchomości.