Sędzia, który orzekał w sprawie skargi na decyzję, nie będzie mógł po wznowieniu postępowania administracyjnego orzekać w postępowaniu sądowym w tej samej sprawie.

ZMIANA PRAWA

Senatorowie nie zgłosili poprawek do znowelizowanej przez Sejm 16 lipca 2009 r. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja wprowadza możliwość wyłączenia sędziego wówczas, gdy bierze on udział w postępowaniu o wznowienie postępowania, mimo że już wcześniej orzekał w sprawie tej decyzji w ramach zwykłego postępowania odwoławczego. Dodanie nowej podstawy wyłączenia sędziego ze składu orzekającego stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
– Trybunał uznał, że nie jest dopuszczalna sytuacja, w której sędzia raz orzekający w przedmiocie decyzji administracyjnej, powtórnie ocenia legalność decyzji wydanej w tej samej sprawie, ale już po wznowieniu postępowania administracyjnego – wyjaśnia radca prawny Piotr Olczyk z kancelarii Olczyk & Kubicki.
Zdaniem TK sędzia orzekający po raz drugi w tej samej sprawie najczęściej będzie czuł się związany wydanym przez siebie wcześniej rozstrzygnięciem w pierwszym postępowaniu. Mimo że orzekał w dwóch postępowaniach: pierwszym co do ważności decyzji administracyjnej i drugim w sprawie wznowienia postępowania, czyli w postępowaniu zwyczajnym i nadzwyczajnym, to w rzeczywistości w obu oceniane są te same okoliczności, dowody i zarzuty. Trybunał uznał, że udział tego samego sędziego w obu postępowaniach zwyczajnym i nadzwyczajnym może spowodować zagrożenie jego bezstronności.
Do tej pory w sprawach administracyjnych sędzia może zostać wyłączony z mocy samej ustawy, wówczas gdy był w sprawie stroną albo pozostawał z nią w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa i obowiązki.