Spędzający urlop w hotelach, motelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych turyści często padają ofiarą kradzieży. Za utratę lub uszkodzenie swoich rzeczy mogą żądać odszkodowania od prowadzących te obiekty.
Okradziony turysta ma prawo żądać odszkodowania za utracone i uszkodzone rzeczy od osoby zarobkowo prowadzącej hotel, motel, pensjonat lub dom wypoczynkowy, w którym doszło do kradzieży. Osobą tą może być właściciel, dzierżawca, leasingobiorca lub franchisingobiorca obiektu, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Nie wystarczy ponieść szkodę

Poszkodowanemu turyście przysługuje roszczenie bez względu na wielkość i standard świadczonych w obiekcie turystycznym usług.
Aby otrzymać odszkodowanie od osoby, która zarobkowo prowadzi obiekt turystyczny, nie wystarczy tylko udowodnić, że okradziony turysta poniósł szkodę. Musi udowodnić, że był gościem w pensjonacie (hotelu), a utraconą lub uszkodzoną rzecz wniósł do pensjonatu lub innego obiektu turystycznego, w którym poniósł szkodę. W dodatku tej szkody nie mogło spowodować wyłącznie działanie siły wyższej, nie mogła powstać wyłącznie z winy poszkodowanego, a także wynikać z właściwości rzeczy wniesionej, która następnie została uszkodzona lub skradziona.
Prawo do odszkodowania za wniesiony do obiektu, a następnie utracony bagaż ma gość hotelowy. Chodzi tu na przykład o takie przypadki, gdy pozostawił bagaż w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu (np. w wyodrębnionym pomieszczeniu przeznaczonym na przechowalnię bagażu).
Może też dochodzić odszkodowania, gdy rzecz znajdowała się wprawdzie jeszcze poza hotelem lub podobnym zakładem, pod warunkiem że gość powierzył ją hotelarzowi lub osobie przez niego zatrudnionej na umowie o pracę, zleceniu, o dzieło albo agencyjnej. Na przykład może to być portier, bagażowy, recepcjonista, boy hotelowy albo pracownik parkingu.
Aby dostać odszkodowanie za uszkodzony samochód, za rzeczy, które były w aucie, albo żywe zwierzęta, nie wystarczy być gościem hotelowym, ale trzeba zawrzeć z hotelarzem jeszcze dodatkową umowę przechowania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz o:

Przyczynach powstania szkody

Konieczności zawiadomienia o kradzieży

Odpowiedzialności właściciela hotelu

Jak napisać pozew o odszkodowanie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.