Spędzający urlop w hotelach, motelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych turyści często padają ofiarą kradzieży. Za utratę lub uszkodzenie swoich rzeczy mogą żądać odszkodowania od prowadzących te obiekty.
Okradziony turysta ma prawo żądać odszkodowania za utracone i uszkodzone rzeczy od osoby zarobkowo prowadzącej hotel, motel, pensjonat lub dom wypoczynkowy, w którym doszło do kradzieży. Osobą tą może być właściciel, dzierżawca, leasingobiorca lub franchisingobiorca obiektu, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Nie wystarczy ponieść szkodę