Zarejestrowanie znaku towarowego kolizyjnego z cudzą nazwą firmy narusza prawo do firmy, jeśli zakłóca firmie korzystanie z nazwy własnej.
ORZECZENIE
W 2005 roku spółka Biuro Miss Polonia wniosła o unieważnienie należącego do Aldony von Laube znaku towarowego słowno-graficznego Miss Polonia World, twierdząc, że narusza on jej prawo do firmy. Interes prawny wywiodła ze zgłoszenia trzech znaków zawierających element „miss Polonia” i podniosła, że należący do von Laube znak Miss Polonia został już prawomocnie unieważniony na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych.
Decyzją z 10 czerwca 2008 r. Urząd Patentowy unieważnił znak, przywołując w uzasadnieniu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Miss Polonia, w którym sąd stwierdził, że sformułowanie Miss Polonia jednoznacznie kojarzy się z Biurem Miss Polonia i istnieje kolizja między prawem do istotnej części firmy a prawem do znaku. Poza tym znak von Laube ma zasięg terytorialny ograniczony do Polski, a von Laube w przeciwieństwie do BMP nigdy nie działała w Polsce, organizowała konkursy piękności dla dziewcząt pochodzenia polskiego poza granicami kraju.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie von Laube podniosła, że samo zarejestrowanie znaku podobnego do cudzej firmy niekoniecznie narusza jej dobra osobiste: dzieje się tak tylko wtedy, gdy zakłóca korzystanie z tych dóbr. Przedsiębiorstwo von Laube organizuje wybory miss w innych krajach i dla innych kandydatek, więc nie wpływa na działalność BMP w Polsce. Ponadto słowa miss i Polonia należą do domeny publicznej.
WSA oddalił skargę. Zdaniem sądu UP prawidłowo uznał, że znak zawiera element używany wcześniej przez BMP w obrocie prawnym, gospodarczym i medialnym i wobec tego różnice między znakiem von Laube a firmą BMP są nieistotne. Przedsiębiorca, który zarejestrował firmę, jest chroniony, a ta ochrona nie wygasa po rejestracji kolizyjnego znaku przez innego przedsiębiorcę.
Sygn. akt VI SA/Wa 337/08