TRZY PYTANIA DO... MARKA ŚWIERCZYŃSKIEGO, z Kancelarii Baker & McKenzie - Czy decyzje administracyjne rzeczywiście muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, jak przewiduje projekt ustawy o informatyzacji? Przecież z kolei w projekcie ustawy o podpisie elektronicznym proponuje się mniej sformalizowane i kosztowne formy podpisów.
– Dopóki zmiany w planowanej ustawie o podpisach elektronicznych nie wejdą w życie, jedyną możliwością jest opatrywanie decyzji i postanowień, jak również wezwań i zawiadomień, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Stanowi to rozsądny kompromis w zakresie bezpieczeństwa i pewności prawnej. Pamiętajmy, że w myśl projektowanych rozwiązań uczestnicy postępowania administracyjnego nie będą już skazani na fakultatywność procedur elektronicznych, kwalifikowany e-podpis oraz decyzje w formie papierowej. To zmieni rzeczywistość w polskich urzędach.
● Czy przygotowane zmiany mogą praktycznie upowszechnić stosowanie poczty elektronicznej w administracji publicznej?
– Taki jest cel nowelizacji przepisów o informatyzacji, nie tylko w zakresie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Istotne złagodzenie wymogów formalnych w stosunku do uczestników postępowania administracyjnego, a z drugiej strony wprowadzenie obowiązków w zakresie wykorzystania dokumentów elektronicznych przez urzędy publiczne, powinno doprowadzić do upowszechnienia poczty elektronicznej.
● Co należy rozumieć przez stosowany w różnych aktach prawnych zwrot – za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
– Są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Pojęcie środków komunikacji elektronicznej zostało zdefiniowane w sposób funkcjonalny w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie ma więc potrzeby osobnego definiowania tego pojęcia w k.p.a. Warto przy tym zwrócić uwagę, że z wyroku WSA w Warszawie dotyczącego obecnych przepisów k.p.a. wynika, że doręczenie pisma za pośrednictwem faksu nie jest doręczeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrok ten zachowa aktualność również po zmianie kodeksu.