Przepisy kodeksu zaskarżył do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich, twierdząc że nie regulują one w wystarczającym stopniu zasad ograniczenia konstytucyjnego prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. W ocenie RPO prokurator, odmawiający zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym miał zbyt daleko idącą swobodę decydowania.

Ponadto RPO zwracał uwagę, że areszt tymczasowy może być stosowany także wobec osób, które nie ukończyły 18 lat. W jego ocenie zatem przepis ten był niezgodny z Konwencją o Prawach Dziecka, która prawo do wizyt traktuje jako zasadę. Rzecznik powoływał się także na przepisy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Obecnie w Sejmie są projekty zmierzające do zmiany przepisów, które Trybunał uznał za niekonstytucyjne

W ocenie TK konieczne jest określenie przesłanek uniemożliwiających wyrażenie zgody na widzenie. Trybunał zaznaczył, że ścisły związek pomiędzy celem stosowania tymczasowego aresztowania i zasadą, że widzenie następuje po wydaniu zezwolenia na nie istnieje jedynie w przypadku, gdy występuje ryzyko nakłaniania przez aresztowanego do składania fałszywych zeznań lub gdy odmowa ma zapobiec utrudnianiu przez niego postępowania.

Zdanie odrębne złożył sędzia Zbigniew Cieślak, który uważa, że określanie w ustawie przesłanek uniemożliwiających widzenie jest niecelowe, gdyż zależy od indywidualnej sytuacji aresztowanego. Podkreślił, że limitowanie kontaktów tymczasowo aresztowanego ze światem zewnętrznym następuje ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przyznał, że jest wiele bezpodstawnych odmów na widzenie tymczasowo aresztowanych z rodziną, ale - jak zaznaczył - problem ten jest związany ze stosowaniem prawa, co wykracza poza kompetencję Trybunału.

TK zaznaczył, że od momentu publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw prokurator odmawiając zgody na widzenie będzie musiał każdorazowo podawać przyczynę takiej odmowy. Obecnie w Sejmie są projekty zmierzające do zmiany przepisów, które Trybunał uznał za niekonstytucyjne.