Klient będzie informowany, który produkt bankowy ma gwarancję. Będzie to dotyczyło m.in. produktów innych podmiotów, np. jednostek uczestnictwa funduszy.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe.
Proponowane zmiany są korzystne dla osób korzystających z usług banków – poinformowali Gazetę Prawną przedstawiciele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).
Zwrócili jednocześnie uwagę na rozszerzenie w projekcie dotychczasowego obowiązku informowania klientów o warunkach ochrony gwarancyjnej. Projekt przewiduje m.in. zamieszczanie tego rodzaju informacji w umowach zawieranych z bankami. Zaproponowano również wprowadzenie wymogu informowania klienta o tym, że dany produkt bankowy nie jest objęty systemem gwarantowania. Będzie to istotne w przypadkach oferowania przez banki produktów innych podmiotów – jednostek uczestnictwa funduszy czy polis ubezpieczeniowych – w szczególności w ramach tzw. produktów hybrydowych.
W opinii BFG, kolejnym korzystnym dla klientów banków rozwiązaniem będzie skrócenie tzw. okresu niedostępności środków. Jest to czas pomiędzy zawieszeniem działalności banku a wypłatą deponentom świadczeń pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Z przepisów unijnych wynika wymóg zapewnienia wypłat gwarancyjnych w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych od dnia niedostępności środków. Wymóg ten należy wprowadzić do naszego prawa do końca 2010 r. – zauważa w swojej opinii BFG.
Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przypomnijmy, że obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza w 100 proc. depozyty klientów banków do równowartości w złotych 50 tys. euro.