NOWE PRAWO

Jutro (1 kwietnia) w życie wchodzi ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Nowe rozwiązania przewidują wzmocnienie pozycji wojewody jako przedstawiciela władzy centralnej w województwie. Będzie on mógł wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej w terenie, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy samorządu. W ściśle określonych przypadkach będzie mógł także wstrzymać egzekucję administracyjną.

Nowością jest przypisanie wojewodzie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Będzie na nim ciążyć obowiązek zapewnienia współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej oraz kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom. Wojewoda będzie również dokonywał oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywał plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłaszał i odwoływał pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Konsekwencją takich rozwiązań jest ograniczenie roli wojewody do roli przedstawiciela rządu w terenie, odpowiedzialnego za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, oraz roli organu nadzorującego działalność samorządów z punktu widzenia prawa. Więcej w środowym Tygodniku Prawa Administracyjnego.

Podstawa prawna

● Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206).