Dziś przyjęcie przez notariusza pieniędzy lub papierów wartościowych do depozytu jest jedyną czynnością notarialną, która ma charakter fakultatywny. To znaczy, że notariusz może, ale nie musi się zgodzić na depozyt, nawet wtedy, gdy domaga się tego jego klient. Senatorowie PO chcą to zmienić i wprowadzić depozyt obowiązkowy. Wczoraj rozpoczęły się prace nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o notariacie.

Propozycja senatorów zmierza do zabezpieczenia obrotu nieruchomościami.

- Nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu, zwłaszcza zabezpieczyć zbywcę, który przy podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości przestaje być właścicielem zbywanej nieruchomości, ale nie ma pewności, czy otrzyma należną za nią cenę i kiedy - tłumaczy Mariusz Witczak (PO), senator sprawozdawca.

- Zdarza się, że prawo własności jest przenoszone w piątek, a dopiero w poniedziałek osoba, która sprzedała nieruchomość, otrzymuje pieniądze za pomocą przelewu bankowego. To powoduje stan niepewności - dodaje.

Stąd propozycja, aby notariusz miał specjalny bankowy rachunek powierniczy. Osoba zamierzająca kupić nieruchomość będzie musiała wpłacić na to konto pieniądze przed podpisaniem aktu notarialnego. W momencie przystępowania do aktu notarialnego pieniądze będą już zdeponowane u notariusza, ale dopóki nie zostanie podpisany akt notarialny, dopóty będą one własnością osoby, która oddała je do depozytu.

- Zaproponowałem jednak zawężenie przepisów noweli tylko do wszystkich czynności, które będą ujawniane w księgach wieczystych. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby depozyt był obligatoryjny tylko w przypadku czynności dotyczących nieruchomości - podkreśla senator Witczak.

Podkreśla, że w razie egzekucji prowadzonej przeciwko notariuszowi bezpieczeństwo depozytów nie byłoby zagrożone.

- Zgodnie z prawem bankowym depozyty nie mogą podlegać egzekucji - mówi senator.

Nie została jeszcze przesądzona kwestia odpowiedzialności państwa za depozyty notarialne. Część notariuszy oczekuje, że skoro depozyt stałby się obowiązkowy, to państwo powinno zagwarantować jego bezpieczeństwo w bankach.