Do procedowanego właśnie w izbie niższej projektu kolejnej tarczy antykryzysowej dodano autopoprawkę, która zawiera przepisy mające umożliwić adwokatom wybór nowych władz w czasie pandemii.
Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Do Sejmu trafił on wraz z autopoprawką w zeszłym tygodniu. W noweli, wśród licznych propozycji zmian, znalazły się także te postulowane od września przez adwokaturę.
W praktyce do art. 14ha obecnej tarczy zostaną dodane kolejne ustępy. Pierwszy z nich ma pozwolić izbom adwokackim w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego organizować zgromadzenia „w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.
To postęp w stosunku do pierwotnego projektu, który mówił o braku „jednoczesnej obecności”. Pojęcie to rodziło pewne wątpliwości, bo choć obradujący zdalnie delegaci nie muszą być obecni w tym samym miejscu, to jednak muszą zasiąść przed komputerami w tym samym czasie, a więc „jednocześnie”. Przepis wciąż odnosi się jednak tylko do zgromadzeń izbowych, nie wiadomo więc, czy będzie miał zastosowanie także w przypadku Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Kolejny ustęp zakłada, że uchwały podjęte podczas takiego zdalnego posiedzenia oraz wybory na nim przeprowadzone będą ważne niezależnie od tego, ile osób uprawnionych weźmie w nich udział. To również odpowiedź na postulaty adwokatury, gdyż wcześniejsza regulacja art. 14hb ustawy antycovidowej przewidywała, że zdalne posiedzenia organów samorządu są możliwe, ale do ważności uchwał na nich podjętych wymagana jest frekwencja co najmniej 50 proc. członków organu oraz wcześniejsze przekazanie treści dokumentów wszystkim uprawnionym. Przy większych izbach adwokackich, jak np. warszawska, spełnienie tych wymagań w praktyce byłoby niemożliwe. Projekt znosi więc wymóg frekwencji oraz wprowadza zasadę, że zawiadomienia o projektach uchwały wysyła się na ostatni znany adres uprawnionego.
Ostatnia proponowana zmiana przyznaje Naczelnej Radzie Adwokackiej prawo do określenia sposobu działania zgromadzeń izbowych i KZA w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, a także sposobu przeprowadzenia w tym czasie wyborów nowych organów samorządu adwokackiego. Ma to rozwiązać kolejny problem adwokatury – obecny regulamin nie przewiduje wprost możliwości przeprowadzania zdalnego zjazdu, a zmienić go mógłby tylko KZA.
Ponieważ jednak adwokaci na wprowadzenie tych przepisów czekają od września, postanowili rozwiązać problem regulaminu we własnym zakresie. 19 grudnia odbędzie się nadzwyczajny krajowy zjazd, na mocy obecnych przepisów tarczy antycovidowej zorganizowany zdalnie. Ma on zmienić regulamin tak, by organizacja zgromadzeń i zjazdów w formie zdalnej lub hybrydowej była jednoznacznie dopuszczalna nie tylko w czasie epidemii COVID-19, lecz także we wszystkich potencjalnych sytuacjach nadzwyczajnych.