Do pierwszego czytania w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Zakłada on wprowadzenie kolejnych wyjątków dotyczących obowiązkowego zastępstwa procesowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 446) w postępowaniu grupowym powód jest zastępowany przez adwokata lub radcę prawnego. Projektodawcy postulują natomiast, by w przypadku gdy powodem, jego organem, przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, nie wymagać obowiązkowego zastępstwa procesowego.
Podobnym wyjątkiem byłaby sytuacja, gdy powodem, jego organem bądź przedstawicielem ustawowym byłby adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Innymi słowy ‒ zastępstwo procesowe nie byłoby konieczne w przypadku prawników.
Reklama
Wytłumaczeniem postulowanych zmian jest zbyt duża restrykcyjność, a także nieprecyzyjność obecnych regulacji. W obowiązującej ustawie zastępstwo procesowe nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy powód jest adwokatem lub radcą prawnym. Tymczasem art. 871 kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza w zakresie przymusu adwokacko-radcowskiego większą liczbę odstępstw. Jak wskazano w projekcie ustawy, po wprowadzeniu zmiany stan prawny byłby zgodny z tym, co stanowią przepisy kodeksu.
Etap legislacyjny
Projekt przed I czytaniem w komisji sejmowej