Planowany na 2021 r. ogólnopolski program przeciwdziałania domowej agresji zakłada realizację tych samych działań, które były przewidziane w dotychczasowej jego edycji. Tak wynika z projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.
Obowiązek jego opracowania nakłada na rząd art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.). To właśnie ten dokument wskazuje, jakie działania związane z zapobieganiem domowej agresji będą prowadzone oraz które instytucje na szczeblu lokalnym i centralnym będą za poszczególne zadania odpowiedzialne. Przygotowanie nowego programu jest zaś konieczne z tego powodu, że obecny, który zaczął się 1 stycznia 2014 r., kończy się 31 grudnia br.
Zgodnie z projektem uchwały w przyszłym roku zostaną powielone rozwiązania, które są zawarte w trwającym jeszcze programie. I tak będą one koncentrować się na czterech obszarach, w ramach których wyodrębnione są szczegółowe działania. Należą do nich:
■ profilaktyka, diagnoza i edukacja społeczna w zakresie przemocy w rodzinie,
■ ochrona i pomoc dla osób dotkniętych domową agresją,
■ oddziaływanie na sprawców przemocy,
■ podnoszenie kompetencji i rozwijanie umiejętności przedstawicieli służb i podmiotów wykonujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy.
Zmieniło się tylko to, że do tej pory krajowe programy miały perspektywę wieloletnią, a ten kolejny ma obowiązywać tylko przez 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w uzasadnieniu do projektu wskazuje, że pozwoli to na efektywne planowanie wydatków na zadania obejmujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz dokonanie analizy porównawczej rezultatów osiągniętych programem na lata 2014–2020. Przyjęcie rocznego programu ma też wynikać z planowanych zmian w przepisach dotyczących przemocy w rodzinie.
– Wygląda to na próbę usprawiedliwiania się, bo zaproponowanie zaledwie rocznego programu świadczy o tym, że rząd nie ma długoletniego planu walki z domową przemocą i dlatego przygotowane zostało coś w rodzaju protezy. Jest to o tyle niezrozumiałe, że działający przy MRiPS zespół ds. monitorowania przemocy w rodzinie pracował nad krajowym programem na lata 2021–2026 i przekazał swoje propozycje już w ubiegłym roku – mówi Renata Durda, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Dodaje jednak, że faktycznie może być też tak, że trwają prace nad jakąś nowelizacją przepisów ustawy antyprzemocowej, która wejdzie w życie w 2022 r., i z tymi zmianami będzie powiązany nowy ogólnopolski program.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu uchwały