Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej, stwierdzając tym samym, że w przypadku oceny działań samorządu zawodowego nie obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN odrzuciła skargę kasacyjną NRA na wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt I NO 128/19) uchylający uchwałę jednej z izb adwokackich, która została wcześniej zaskarżona przez ministra sprawiedliwości. Uchwała dotyczyła wysokości składki za pierwszy rok po uzyskaniu wpisu – dla adwokatów, którzy ukończyli aplikację w tej izbie, wynosiła ona 3640 zł, a dla pozostałych 5040 zł. Zdaniem resortu naruszało to konstytucyjną zasadę równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji oraz art. 40 pkt 3 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1651), który stanowi, że uchwalanie wysokości składek rocznych należy do zadań zgromadzenia izby adwokackiej.
Od tego wyroku skargę kasacyjną wniosła NRA, powołując się na art. 176 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 78 ustawy zasadniczej. Statuują one zasadę dwuinstancyjności postępowania, która zdaniem NRA powinna być stosowana wszędzie i zawsze, a ewentualne wyjątki mogłyby zostać wprowadzone tylko na poziomie konstytucyjnym.