Wzmocnienie ochrony nastoletnich ofiar przestępstw – to cel nowelizacji kodeksu postępowania karnego, której projekt wczoraj przyjął rząd.
Zgodnie z dodawanym art. 49b k.p.k. w razie niedających się usunąć wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego (a zachodzi podejrzenie, że jest on małoletni) należy zastosować przepisy kodeksu dotyczące osób, które nie ukończyły 18. roku życia.
Chodzi głównie o sytuacje, w których tożsamość pokrzywdzonego jest nieznana albo jest on cudzoziemcem. Jeśli cechy fizyczne i psychiczne mogą świadczyć o tym, że jest to osoba niepełnoletnia, wówczas należy ją traktować jak małoletnią. Czyli np. przesłuchiwać w tzw. bezpiecznych pokojach, z udziałem psychologa etc. Natomiast zgodnie z projektowanym art. 52a k.p.k. organ prowadzący postępowanie karne ma ustalić okoliczności sprawy, w szczególności dotyczące właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego i w miarę możliwości wysłuchać pokrzywdzonego.