Wzmocnienie ochrony nastoletnich ofiar przestępstw – to cel nowelizacji kodeksu postępowania karnego, której projekt wczoraj przyjął rząd.
Zgodnie z dodawanym art. 49b k.p.k. w razie niedających się usunąć wątpliwości co do wieku pokrzywdzonego (a zachodzi podejrzenie, że jest on małoletni) należy zastosować przepisy kodeksu dotyczące osób, które nie ukończyły 18. roku życia.
Reklama
Chodzi głównie o sytuacje, w których tożsamość pokrzywdzonego jest nieznana albo jest on cudzoziemcem. Jeśli cechy fizyczne i psychiczne mogą świadczyć o tym, że jest to osoba niepełnoletnia, wówczas należy ją traktować jak małoletnią. Czyli np. przesłuchiwać w tzw. bezpiecznych pokojach, z udziałem psychologa etc. Natomiast zgodnie z projektowanym art. 52a k.p.k. organ prowadzący postępowanie karne ma ustalić okoliczności sprawy, w szczególności dotyczące właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego i w miarę możliwości wysłuchać pokrzywdzonego.