Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br. Poniżej jej treść.

UCHWAŁA NR 172/2020
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 26 października 2020 r.

W związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie sygn. akt: K 1/20, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprzeciwia się wszelkim działaniom odbierającym polskim kobietom konstytucyjnie gwarantowane prawo do godności (art. 30), prawo do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47) oraz naruszającym konstytucyjny zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 40).

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wskazuje nadto, że:
1. wymienione wyżej rozstrzygnięcie wydane zostało przez Trybunał Konstytucyjny
z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania z uwagi na wadliwość ich wyboru;
2. w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie projekt zaostrzający prawo aborcyjne (druk nr 36
z 22 listopada 2019 roku) w zakresie tożsamym z wnioskiem rozpoznawanym przez Trybunał. W takiej sytuacji wniosek do Trybunału należało ocenić jako nadużycie prawa prowadzące do ominięcia procesu ustawodawczego i wykorzystania Trybunału do rozstrzygnięcia sprawy, która należy do kompetencji ustawodawcy.Tak ważne sprawy, budzące wielkie emocje i spory światopoglądowe, nie mogą być rozstrzygane wyłącznie w kategoriach prawnych poprzez próbę wykładni zapisów konstytucji.

Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
Adw. Jacek Trela