Uzyskałem prawomocny wyrok sądu umożliwiający egzekucję długów od kontrahenta. Czy przekazując komornikowi sądowemu dane osobowe dłużnika, mam obowiązki wynikające z RODO, np. muszę wpisywać do rejestru czynności przetwarzania fakt ujawnienia tych danych komornikowi?
Nie. Przedsiębiorca dysponujący prawomocnym wyrokiem sądu, przekazując dane osobowe dłużnika komornikowi w celu przeprowadzenia przez niego egzekucji należnych płatności, nie musi wskazywać komornika jako podmiotu, któremu dane zostały ujawnione. Takie stanowisko prezentuje Urząd Ochrony Danych Osobowych we wrześniowym newsletterze dla inspektorów ochrony danych.
Organ nadzorczy tłumaczy, że takie podejście wynika z analizy RODO oraz przepisów szczególnych regulujących prowadzenie czynności egzekucyjnych przez komorników sądowych. Ogólna definicja odbiorcy danych osobowych w rozumieniu RODO, zawarta w art. 4 ust. 9, wskazuje, że jest nim osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, nie są jednak uznawane za odbiorców danych.
Motyw 31 RODO wskazuje, że „organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej (takie jak organy podatkowe, celne, finansowe jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych), nie powinny być traktowane jako odbiorcy, jeżeli otrzymane przez nie dane osobowe są im niezbędne do przeprowadzenia określonego postępowania w interesie ogólnym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego”.
Z art. 758 kodeksu postępowania cywilnego wynika zaś, że sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy nich komorników. Z kolei art. 759 par. 1 k.p.c. stanowi, że czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów. Co więcej, art. 3 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych przesądza, że komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
„W świetle tych regulacji komornika sądowego, będącego organem egzekucyjnym, którego działania są określone przepisami prawa, nie należy traktować jako odbiorcy danych w rozumieniu RODO” – podsumowuje UODO.
Podstawa prawna
• motyw 31, art. 4 ust. 9, art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1)
• art. 758, art. 759 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575)
• art. 3 ust. 1, art. 9 i 10 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 288)