Wprowadzenie tzw. drugiej cechy biometrycznej w postaci zapisu odcisków linii papilarnych w formie chipu przewiduje nowa ustawa o dowodach osobistych. Dotychczas takie rozwiązanie było stosowane w przypadku paszportów.
Przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332, ze zm.) został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jak wskazuje resort, ma on stanowić dostosowanie polskich dokumentów tożsamości do standardów unijnych wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii.
Poza odciskiem palców, wprowadzić ma on też zmiany w zakresie wizerunku twarzy. Przewiduje możliwość skorzystania ze zdjęcia w nakryciu głowy, jeśli jest to uzasadnione, np. przebytym leczeniem. Powraca również – po pięciu latach przerwy – zeskanowany wizerunek podpisu posiadacza dowodu (bowiem ustawą z 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 1407, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., zrezygnowano z tego rozwiązania).
Zmianom ulegnie także procedura wydawania dowodu. Ze względu na konieczność porównania wizerunku oraz danych o odciskach palców nie będzie można złożyć wniosku elektronicznie. Również odbiór nowego dokumentu tożsamości będzie wiązał się z obowiązkiem sprawdzenia przez urzędnika, czy zdjęcie zgadza się z rzeczywistym wizerunkiem osoby, zaś zapis odcisków palców – z tym złożonym w momencie wnioskowania. Wyjątek stanowić będą dzieci do 12. roku życia, bowiem w ich przypadku zaniechano pobierania odcisków palców. Zaś dla osób, które z różnych względów nie będą mogły udać się do urzędu, resort zakłada utworzenie mobilnej stacji urzędnika. W stację będzie wyposażona jedna gmina na obszarze obejmującym jeden powiat.
Zapowiadane zmiany mają również zróżnicować okresy ważności dowodów osobistych. W przypadku dzieci będzie to najwyżej na 5 lat, zaś osoby, którym w momencie złożenia wniosku chwilowo nie będzie dało się pobrać odcisku któregokolwiek z palców – 12 miesięcy. Jedynie dla osób powyżej 12 lat, którym pobrano odciski palców, nic się nie zmieni, w dalszym ciągu ich dowód będzie ważny przez 10 lat.
Resort chce zapewnić również możliwość wymiany dowodu tylko z tego powodu, że poprzedni nie posiada zapisu odcisków palców.
Projekt ma być przyjęty przez rząd w ostatnim kwartale br.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów