ZUS odmówił mi zasiłku chorobowego, bo nie stawiłem się na badanie u lekarza orzecznika. Zakład twierdzi, że wezwanie zostało doręczone w trybie tzw. doręczenia zastępczego. Ja go jednak nie otrzymałem, nie było awiza w skrzynce, a przebywałem cały czas pod adresem zamieszkania, podobnie moi domownicy. Czy można coś zrobić w tej sprawie?
W opisywanej sprawie na szczególną uwagę zasługują art. 43 i 44 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 43 w przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

Warunki skuteczności doręczenia

Zatem doręczenie jest skuteczne, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:
  • adresat jest nieobecny w mieszkaniu w czasie doręczania pisma,
  • pismo zostało przyjęte za pokwitowaniem przez dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcę,
  • osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi,
  • w przypadku gdy pismo zostało przyjęte przez sąsiada lub dozorcę, umieszczono zawiadomienie o doręczeniu pisma tym osobom w skrzynce na korespondencję lub na drzwiach mieszkania adresata.
W razie niemożności doręczenia pisma w ten sposób operator pocztowy przechowuje pismo przez 14 dni w swojej placówce pocztowej albo pismo składa się w urzędzie właściwej gminy (miasta) ‒ w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ. Pozostawia się awizo.
W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie pierwszych siedmiu dni pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Wreszcie doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
W opisywanej sytuacji czytelnik nie odebrał wezwania, nie ma również podstaw do przyjęcia, że doręczono je domownikowi lub sąsiadowi. Gdyby miało dojść do doręczenia zastępczego, to kluczowe byłoby m.in. pozostawienie zawiadomienia o możliwości odbioru (awizo). Jednakże ani czytelnik, ani żaden z domowników nie odnalazł w skrzynce pocztowej takiego awiza.

Możliwe odwołanie

W zbliżonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z 8 września 2015 r., sygn. akt IV U 224/15, stwierdził, że w takiej sytuacji nie można uznać, iż doszło do doręczenia wezwania przed wyznaczonym dniem badania wnioskodawcy. Finalnie zmieniając decyzję ZUS, sąd stwierdził, że czytelnik zachował jednak prawo do zasiłku chorobowego.
Warto więc rozważyć złożenie odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego. W uzasadnieniu należy opisać cały stan faktyczny, w tym wystąpić o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków – domowników i sąsiadów na okoliczność braku awiza w skrzynce pocztowej, jak również tego, że nie odebrali przesyłki.
Podstawa prawna
• art. 42‒44 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. 2020 r. poz. 1298)