Z portalu GEOPORTAL2 mają zniknąć numery ksiąg wieczystych nieruchomości - uznał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nałożył też na Głównego Geodetę Kraju 100 tys. zł kary za udostępnianie tych numerów bez podstawy prawnej.

Jak poinformował w poniedziałek Urząd Ochrony Danych Osobowych, powodem nałożenia kary administracyjnej są naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie „w sposób umyślny bez podstawy prawnej” na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków.

Decyzją Prezesa UODO Główny Geodeta Kraju musi dostosować operacje przetwarzania danych osobowych do przepisów RODO, czyli usunąć z GEOPORTAL2 numery ksiąg wieczystych, które zostały uznane za dane osobowe.

W trakcie kontroli u Głównego Geodety Kraju Prezes UODO nałożył już na ten organ inną karę, również w wysokości 100 tys. zł za „udaremnienie możliwości zbadania legalności publikowania na GEOPORTAL2 informacji o numerach ksiąg wieczystych”.

Jak poinformował UODO, z zeznań złożonych przez GGK wynika, iż informacje pozyskane z ewidencji gruntów i budynków, w tym numery ksiąg wieczystych z 90 starostw powiatowych są publikowane jedynie na podstawie zawartych z nimi porozumień.

„GGK w trakcie przeprowadzonego postępowania nie wskazał przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną jego działania. Co więcej, żaden z przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju nie pozwala na udostępnianie przez niego w ramach GEOPORTAL2 danych pozyskanych ze starostw” - podkreślił Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Prezes UODO uznał zatem, że doszło do udostępniania danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na GEOPORTAL2 bez podstawy prawnej.

Jak przypomniał Urząd, zgodnie z RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zakres ujawnianych w księdze wieczystej danych osób fizycznych obejmuje m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. Opublikowanie takich danych pozwala na zidentyfikowanie osoby, której dane są zawarte w księdze wieczystej - podkreślił Urząd.