Wystarczy opatrzenie podpisem elektronicznym jednego dokumentu wnoszonego przez platformę ePUAP, zawierającego pismo przewodnie i załączone do niego pliki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Z tego powodu NSA nie zgodził się z WSA w Warszawie, który odrzucił wcześniej skargę spółki, zarzucając jej pełnomocnikowi, że podpisem elektronicznym opatrzył tylko pismo przewodnie, a sam odpis pełnomocnictwa już nie.
W zażaleniu na postanowienie NSA spółka tłumaczyła, że skarga została zapisana w jednym pliku wraz ze wszystkimi załącznikami (odpis, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, odpis z KRS). Następnie plik ten został jako całość podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przeciwnym razie w ogóle nie powiodłoby się nadanie pisma za pomocą platformy ePUAP. Nie można więc twierdzić, że jakiś dokument nie został podpisany. Pełnomocnik posiada potwierdzenie w postaci urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP) – argumentowała spółka.
NSA przyznał jej rację. Przywołał wcześniejsze postanowienie z 16 czerwca 2020 r. (sygn. akt II OZ 275/20), w którym sąd kasacyjny również nie zgodził się z tezą, że elektroniczne podpisanie pisma głównego oznacza podpisanie tylko jego, a nie załączonych do niego plików.
Taki pogląd jest błędny – stwierdził NSA. Podkreślił, że zaprzecza mu nie tylko treść dokumentu elektronicznego i treść UPP, ale też oficjalne zasady funkcjonowania i podpisywania pism w platformie ePUAP (instrukcje i podręczniki korzystania z tej platformy), a nawet wizualizacje dla użytkowania ePUAP.
Podpis odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego plikami. Ta reguła została powtórzona także w zakładce: Pomoc > Instrukcje i podręczniki > Zakładanie konta użytkownika i załatwianie sprawy, w punkcie „Jak wysłać pismo” – wskazał krok po kroku NSA.
Zdaniem sądu formalistyczna wykładnia art. 46 par. 2b ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) „przeczy celowi informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego oraz oficjalnym zasadom funkcjonowania i podpisywania pism w platformie ePUAP”.
Podobnie orzekł WSA w Warszawie w prawomocnym już wyroku z 23 maja 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 2894/18). Stwierdził, że co prawda możliwe jest w systemie ePUAP podpisywanie odrębnie każdego dokumentu, ale nie jest to zalecane. Sam podpis zwiększa bowiem objętość przesyłki. Mnożenie podpisów ogranicza więc przepustowość systemu ePUAP.

orzecznictwo

Postanowienie NSA z 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FZ 76/20.