Przedsiębiorcy często zlecają wykonanie usług firmom z branży kreatywnej. Chodzi zwłaszcza o umowy z grafikami komputerowymi na wykonanie strony internetowej przedsiębiorstwa. Czy po jej stworzeniu prawa do niej ma przedsiębiorca, który ją zamówił?
ikona lupy />
DGP
Takie prawo przedsiębiorca musi sobie dokładnie zapewnić w zawieranej umowie. Należy bowiem pamiętać, że przedmiotem wykonanego zlecenia w wyniku tej umowy będzie utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Według jej przepisów utworem jest m.in. stworzona strona internetowa, wideo promocyjne czy broszura reklamowa.
Należy mieć na uwadze to, że samo zawarcie umowy o stworzenie konkretnego dzieła nie powoduje automatycznego przejścia praw autorskich na zlecającego przedsiębiorcę. Ustawa stanowi bowiem, że majątkowe prawa autorskie pozostają przy twórcy utworu, o ile strony umowy nie postanowią inaczej. W praktyce oznacza to, że mimo zlecenia i poczynienia często dużych nakładów finansowych przez przedsiębiorcę, majątkowe prawa autorskie dalej pozostaną w rękach np. grafika komputerowego, który stworzył daną stronę internetową. Taka sytuacja często bywa przyczyną wielu problemów.
Aby doszło do skutecznego przeniesienia majątkowych praw autorskich na dającego zlecenie przedsiębiorcę, musi zostać spełnionych kilka wymogów. Przede wszystkim umowa taka musi zostać zawarta na piśmie. Powinna zawierać precyzyjne określenie utworu, który ma powstać. Ponadto muszą być w niej wymienione tzw. pola eksploatacji, czyli precyzyjne określenie, do czego będzie uprawniony nabywca praw autorskich, czyli przedsiębiorca. Jeżeli zamawiający przedsiębiorca nie wyklucza dokonywania w przyszłości zmian w utworze, np. w wyglądzie strony internetowej, to zapisy umowy muszą wyraźnie to uwzględniać. W przeciwnym razie nie będzie on mógł dokonywać zmian bez zgody twórcy. Dodatkowo umowa musi zawierać dokładny zapis o wysokości wynagrodzenia twórcy. Jeżeli elementy te nie zostaną uwzględnione w umowie, to uniemożliwi to przedsiębiorcy faktyczne swobodne korzystanie z przedmiotu swojego zlecenia.