Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wprowadzi merytorycznych zmian w zarządzeniu określającym sposób wyboru polskiego kandydata do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).
W maju naczelne organy samorządów radców i adwokatów oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) wystosowały do MSZ pismo z rekomendacjami zmian w przepisach dotyczących wyłonienia trzech kandydatów na stanowisko sędziego ETPC. Postulowano w nich m.in. większą jawność i transparentność procedury oraz dopuszczenie do udziału w niej środowisk prawniczych, akademickich, organizacji pozarządowych i opinii publicznej. Resort odpowiedział pod koniec czerwca, że proponowane zmiany są niemożliwe, ponieważ procedura już się rozpoczęła – w lutym Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zgłosiło się do Polski z prośbą o wskazanie trzech kandydatów do 8 marca 2021 r.
Ministerstwo wskazało ponadto, że obowiązujące przepisy są zgodne z wymaganiami Rady Europy, o czym świadczy to, że zostały zaakceptowane przy wyborze poprzedniego polskiego sędziego w 2012 r. Transparentność procedury nie budzi zastrzeżeń RE, a zwiększenie jej jawności mogłoby wpłynąć zniechęcająco na kandydatów. Publiczna informacja o odrzuceniu w konkursie może bowiem rodzić negatywne skutki dla dalszej kariery startującego. Tymczasem zarówno ministerstwu, jak i radzie zależy, by w rekrutacji brali udział najlepsi specjaliści.
Resort nie podzielił też obaw samorządów i HFPC dotyczących składu gremium wybierającego kandydatów. Podkreślono, że w innych krajach europejskich (Niemczech, Austrii, Hiszpanii) podobnie jak w Polsce ciało to składa się wyłącznie z przedstawicieli administracji publicznej i nie budzi to zastrzeżeń Rady Europy.
Ministerstwo obiecało jednak przeanalizować uwagi dotyczące sposobu przeprowadzania rozmów z kandydatami, tak by zapewnić im równe szanse. Wezwało także autorów pisma do współpracy w zakresie rozpowszechniania informacji o naborze, tak by dotarła ona do jak najszerszego grona ekspertów.
Resort zobowiązał się także do ścisłej współpracy z Doradczym Panelem Ekspertów Rady Europy. Zapowiedziano także zmianę nazewnictwa stosowanego w zarządzeniu z 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz.U. z 2012 r. poz. 1), w celu dostosowania go do obecnej struktury organizacyjnej resortu.