Wstępni i zstępni - czyli podstawowe pojęcia w prawie spadkowym. Ich definicja jest bardzo szeroka. Zakwalifikowanie do jednej z tych dwóch grup zależy od stopnia pokrewieństwa spadkobiercy z daną osobą fizyczną. I jest działaniem niezbędnym, by określić spadkobierców.

Zstępni to pojęcie prawa cywilnego (głównie w prawie spadkowym) i w prawie podatkowym (np. w ustawie o podatku od spadków i darowizn) na określenie potomków (osób spokrewnionych ze sobą w linii prostej, pochodzących od wspólnego przodka), czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd.

W świetle prawa potomkami są nie tylko biologiczne dzieci, naturalne wnuczęta, prawnuczęta, itd. Do zstępnych zalicza się także dzieci adoptowane (przysposobione), jak również dzieci uznane za własne oraz dzieci pochodzące spoza małżeństwa.

Wstępni to określenie przodków, to jest rodziców, dziadków, pradziadków itd. Osoby te spokrewnione są w linii prostej.

Kodeks cywilny w artykułach 931 – 935 zalicza do spadkobierców ustawowych: zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, dziadków, pasierbów, gminę oraz Skarb Państwa.