Sprawa w przedmiocie zmiany zakresu czynności sędziego nie może być uznawana za taką, w której konstytucja gwarantuje drogę sądową – uznał Sąd Najwyższy.
SN rozpatrywał odwołanie jednego z sędziów, któremu nie spodobało się przeniesienie go przez prezesa sądu z jednego wydziału gospodarczego do drugiego. Wcześniej decyzję tę zaskarżył do Krajowej Rady Sądownictwa. Ta jednak, powołując się na przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.), umorzyła postępowanie. Te bowiem stanowią, że odwołanie od zmiany podziału czynności nie przysługuje sędziemu, jeżeli m.in. został on przeniesiony do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu. Sędzia nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i odwołał się do SN, zarzucając regulacjom niezgodność z konstytucją i prawem europejskim.
SN odrzucił odwołanie, gdyż uznał, że było ono niedopuszczalne z mocy prawa. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, „sprawa w przedmiocie zmiany zakresu czynności sędziego nie może być uznawana za sprawę w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, w której musi być zagwarantowana droga sądowa”. SN stanął na stanowisku, że prawo do sądu nie jest prawem bezwzględnym, a więc nie musi być tak, że przysługuje ono sędziemu w każdej sprawie, jaka go dotyczy. SN nie podzielił również argumentacji skarżącego, że brak ścieżki odwoławczej w połączeniu z tym, że decyzja prezesa sądu co do zakresu obowiązków może przybrać formę szykan i presji na sędziego, może naruszać m.in. niezawisłość sędziowską. SN uznał bowiem, że ponadustawowe gwarancje niezawisłości sędziów i niezależności sądów są na tyle silne, że nie ma konieczności, aby sędzia musiał mieć zagwarantowaną drogę sądową w sprawie takiej, jak zmiana zakresu obowiązków poprzez przeniesienie go do innego wydziału tego samego sądu.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2020 r., sygn. akt I NO 173/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia