Organy prowadzące kontrolę powinny uwzględniać naturalne procesy biologiczne oraz możliwości prowadzenia prac rolnych w zależności od pór roku – wynika z wyroku NSA.
Został on wydany w sprawie, w której strona złożyła do ARiMR wniosek o płatność za 2016 r. Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. doszło do kontroli gospodarstwa w zakresie spełnienia kryteriów ustawowych. Konsekwencją tego było sporządzenie raportu, w którym stwierdzono, że na jednej z działek zakwalifikowanej jako użytek zielony zaniechano prowadzenia działalności rolniczej.
W związku z tym została ona przekwalifikowana na nieużytek, co wiązało się z utratą dopłat.
Skarżący złożył zastrzeżenia – wskazał, że zmiana kwalifikacji była nieuzasadniona, bowiem trawa rosnąca na działce jest taka, jak zazwyczaj ma to miejsce na łąkach podmokłych. Co więcej, ze względu na to, że leży ona na obszarze Natura 2000, jedyną możliwą formą jej zagospodarowania jest coroczne koszenie, co miało miejsce. Zaś przez dwa miesiące, które upłynęły od skoszenia, trawa mogła podrosnąć. Tym bardziej, że koszenie trawy w listopadzie nie jest możliwe ze względu na mokre podłoże.
Organ jednak nie uwzględnił zastrzeżeń. Skarżący wniósł odwołanie, jednak dyrektor ARiMR utrzymał decyzję w mocy.
WSA z kolei uchylił decyzję dyrektora ARiMR, wskazując, że aktywność skarżącego na działce uzasadnia pobieranie przez niego płatności. Po analizie dokumentacji fotograficznej uznano, że wygląd działki wskazuje na wykonywanie na niej prac. Co więcej, skoro ustawa przewiduje skoszenie trawy do końca lipca, trudno oczekiwać od skarżącego, by robił to w listopadzie. Kontrolerzy zaś powinni uwzględnić naturalny wzrost trawy.
Dyrektor ARiMR wniósł skargę kasacyjną, jednak NSA w orzeczeniu kończącym sprawę przyznał rację skarżącemu. Wskazał, że okolicznością kluczową w sprawie było ustalenie, czy skarżący wykonał na działce co najmniej jeden zabieg agrotechniczny do 31 lipca 2016 r. Ocenił, że WSA prawidłowo doszedł do wniosku, że tak było. Z tych względów skarga kasacyjna została oddalona.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 27 maja 2020 r., sygn. akt I GSK 1665/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia