Brak możliwości skarżenia uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących konkursów do Sądu Najwyższego narusza unijne prawo – uznała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.
Tym samym dopuściła możliwość wnoszenia do SN odwołań od uchwał KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN.
Kandydaci do SN zostali pozbawieni przez ustawodawcę prawa odwoływania się do SN od decyzji KRS w 2019 r. Od początku rozwiązanie to budziło wątpliwości, gdyż pozostali uczestnicy konkursów przed KRS, startujący czy to do sądów powszechnych, czy administracyjnych, nadal mogą żądać weryfikacji uchwał rady. Teraz, rozpatrując odwołanie od uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Cywilnej, IKNiSP SN uznała, że przepis nie spełnia standardów zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE. A zdaniem izby kontrola uchwał KRS przez SN musi być tak ukształtowana, aby zapewnić pełną skuteczność prawu UE. Dlatego też, powołując się na konstytucję, skład orzekający wyeliminował przepis, zgodnie z którym odwołanie do SN nie przysługuje w sprawach dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku SN.
Przy okazji IKNiSP wytknęła radzie, że podejmując uchwałę, wyciągnęła niepoprawne pod względem logicznym wnioski, a także pominęła istotne okoliczności dotyczące kandydatów, które powinna rozważyć.

orzecznictwo

Wyrok SN z 2 czerwca 2020 r., sygn. akt I NO 192/19.