Zgodnie z treścią art. 15zq i następnych z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Tarcza Antykryzysowa) świadczenie postojowe przysługuje osobom wykonującym umowy cywilnoprawne (zleceniobiorcom, wykonującym umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło), jeżeli:

- umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
- przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w kwietniu i maju od kwoty 15 595,74 zł);
- pracownik nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
- zamieszkuje na stałe na terenie RP bądź ma prawo do stałego lub tymczasowego pobytu na terenie RP i/lub jest obywatelem RP;
- jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terenie RP;
- nie jest możliwe wykonywanie umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej zleceniodawcy lub zamawiającego.
Świadczenie postojowe może być udzielone trzykrotnie. Wniosek o świadczenie postojowe składają w każdym przypadku przedsiębiorcy.

W przypadku umów cywilnoprawnych wniosek o świadczenie pierwszorazowe jest przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem zlecającego albo zamawiającego.

Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika jeżeli jest pełnomocnictwo zostało złożone w ZUS.

Ponowna wypłata świadczenia postojowego jest realizowana na podstawie oświadczenia osoby zatrudnionej (zleceniobiorcy, wykonującego umowę o dzieło), w którym wskazuje, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie w porównaniu do poprzedniego okresu, za który świadczenie zostało przyznane. Następna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia postojowego. Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest to kwota w wysokości 2080 zł (nieopodatkowana i nieoskładkowana, nie podlegająca zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym) albo w wysokości odpowiadającej sumie wynagrodzeń wynikających z umów, jeżeli ich suma w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była niższa od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie przekroczyła kwoty 1.299,99zł). Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po miesiącu, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Przenosząc powyższe na grunt zadanego pytania - czytelniczka jest uprawniona do złożenia wniosku, za pośrednictwem zleceniodawcy, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia postojowego.

radca prawny Marcin Szeliga z Centrum Prawa w ramach akcji Prawnicy Pro Bono