Wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych sędziom, prokuratorom czy pracownikom sądów powszechnych w przypadku rozwiązania umowy o pracę (w tym przejścia w stan spoczynku) pozostaje bez zmian.
Komunikat z taką informacją wydało Ministerstwo Sprawiedliwości. Powód? Wątpliwości, jakie pojawiły się na tle skierowanego do Sejmu projektu tarczy 4.0.
Resort podkreślił, że zawarty w projekcie przepis odnoszący się do świadczeń wypłacanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 nie dotyczy sądów powszechnych ani innych jednostek podległych MS lub przez nie nadzorowanych.