Od gminy wynajmuję lokal, w której prowadzę usługi. Niestety, liczba klientów drastycznie spadła, czy w związku z tym zwrócić się do urzędu o nienaliczanie mi opłat za wynajem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości oraz innych należności cywilnoprawnych? – pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Artykuł 15zzzf specustawy upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (radę bądź sejmik) do podjęcia uchwały o odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury) od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Chodzi przede wszystkim o należności za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości. Co ważne, wymaga to złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w tej sprawie.

Specustawa stwarza możliwość uzyskania ulgi przed podjęciem przez organ stanowiący uchwały określającej zasady ich udzielania.

Reklama

Artykuł 15zzzg daje już wtedy zarządom jednostek samorządowym (a więc także wójtom, burmistrzom, prezydentom miast) prawo do umarzania, odraczania i rozkładania na raty tych należności na wniosek podatnika. Artykuł 15zzze wskazuje, że starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu ma także prawo do udzielenia podmiotowi, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią, ulg w należnościach za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje powiat czy miasto.

Na wniosek przedsiębiorcy (i bez konieczności uzyskania zgody wojewody) należność można umorzyć w całości lub części, odroczyć, rozłożyć na raty.

Aleksander Nelicki – ekspert od finansów samorządowych.