Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) można otrzymać także bez wychodzenia z domu. Potrzebny jest tylko dostęp do internetu oraz bezpłatny profil zaufany.

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) uzyskać może każdy, kogo dany akt dotyczy, ale nie tylko. Odpis otrzymać może także: małżonek (małżonka), inne osoby z bliskiej rodziny (np. rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo). Odpis może być wydany także przedstawicielowi ustawowemu oraz każdej osobie, która wykaże interes prawny (potrzebne będzie uzasadnienie i odpowiedni dokument). Jeśli nie mamy prawa do uzyskania odpisu danego aktu - urząd wyda decyzję odmowną (możliwe jest odwołanie).

Odpis aktu może być skrócony, skrócony wielojęzyczny (nie wymaga tłumaczenia) albo zupełny. Odpis zupełny zawiera wszystkie informacje z danego aktu (np. małżeństwa) oraz wszelkie późniejsze zmiany (wpisy). O tym, który rodzaju odpisu potrzebujemy (skrócony czy zupełny), najczęściej dowiemy się z informacji zawartych na formularzu urzędowym odpowiednim dla sprawy, którą załatwiamy.

Odpis otrzymać można w formie papierowej albo w formie elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej odpis opatrzony będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność.

Jak długo trzeba oczekiwać na odpis? Jeśli dany akt stanu cywilnego jest już w rejestrze elektronicznym, wówczas odpis otrzymamy od razu. Jeśli jednak dany akt nie został jeszcze wprowadzony do rejestru elektronicznego (istnieje tylko w postaci papierowej), wówczas czas oczekiwania na uzyskanie odpisu wynosi 7 lub 10 dni (krócej, gdy złożymy wniosek o odpis do urzędu, który ma dany akt w postaci papierowej).

Ważne: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Wniosek online można złożyć tutaj >>>

Składając wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet najpierw potwierdzamy naszą tożsamość, np. profilem zaufanym. W następnym kroku należy określić, o jaki rodzaj aktu wnioskujemy i kogo akt dotyczy. Należy też określić sposób odbioru: osobiście, pocztą lub na skrzynkę w serwisie ePUAP (dokument elektroniczny). W kolejnym kroku sprawdzamy poprawność naszych danych osobowych (w razie niezgodności należy najpierw zgłosić zmianę w danych osobowych). Następnie określamy cel wydania odpisu oraz sposób zapłaty (jeśli w danej sprawie wniosek nie jest zwolniony z opłaty skarbowej).

Po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu wniosku otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Opłaty za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

W wielu sprawach, które wymagają uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, nie trzeba wnosić żadnej opłaty. Bezpłatnie otrzymamy odpis np. w procedurze uzyskiwania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, w sprawach z zakresu pomocy społecznej, sprawach alimentacyjnych czy przyznania opieki, kurateli albo adopcji.

Jeśli w danej sprawie nie przysługuje zwolnienie z opłaty, wówczas trzeba zapłacić odpowiednio:

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.