O tym, że Izba Pracy Sądu Najwyższego zwleka z rozpoznaniem powództw zmierzających do ustalenia, czy osoby powołane przez obecną Krajową Radę Sądownictwa są rzeczywiście sędziami SN, pisaliśmy w DGP na początku marca br. Autorzy powództw nie składają jednak broni i kierują do SN pisma ponaglające.
Domagają się w nich niezwłocznego rozpoznania ich wniosków o udzielenie zabezpieczenia.
Miałoby ono polegać na zakazaniu osobom orzekającym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz prezesowi Izby Dyscyplinarnej SN m.in. wykonywania praw i obowiązków związanych ze statusem sędziego SN.
Zaniepokojenie sędziów budzi kilka spraw. Po pierwsze, prezes kierujący ID SN wydał oświadczenie, że nie zamierza na razie wykonać niedawnego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawieszającego ID SN. A to oznacza, że nadal będzie sprawować swoją funkcję. Oświadczenie Tomasza Przesławskiego jest więc w istocie deklaracją odmowy podporządkowania się postanowieniu TSUE, co grozi nałożeniem na Polskę kar finansowych.
Po drugie, zwrócono uwagę na to, że osoby zasiadające w IKNiSP znów są aktywne zawodowo, mimo że wcześniej deklarowały, że wstrzymują się z orzekaniem po uchwale trzech połączonych izb SN. O fakcie tym DGP alarmował jako pierwszy na początku kwietnia. Co znamienne, pierwszymi sprawami, które rozpoznali orzekający w IKNiSP, były te dotyczące procedury wyborczej.
Autorzy pism uważają, że koincydencja czasowa z mającymi się odbyć w czasie pandemii wyborami prezydenckimi nie jest więc przypadkowa. Dlatego też zaapelowali do sumień sędziów Izby Pracy zasiadających w składach orzekających, aby wydali postanowienia zabezpieczające. Są one bowiem niezbędne dla zachowania zasad i wartości, na straży których stoi SN. Apelujący przyznają, że taka decyzja nie będzie łatwa i może zaowocować pojawieniem się zarzutów o włączenie się w partyjną politykę. Ostrzegają jednak, że bierność SN w tej kwestii doprowadzi nie tylko do chaosu prawnego, ale do chaosu we wszystkich dziedzinach życia publicznego w Polsce.