W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed wejściem w życie zmienionej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ale przed 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu właśnie do 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.

Co najistotniejsze, przedłużenie umowy następuje wyłącznie na podstawie oświadczenia woli najemcy. Właściciel nie ma w tej sprawie prawa głosu.

Jest jednak warunek. Oświadczenie o chęci przedłużeniu umowy najmu lokalu do 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, najemca musi złożyć wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu.

Przepisów o przedłużeniu umowy nie stosuje się:

  • do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą: - czynszu - innych niż czynsz opłat za używanie lokalu - opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc,
  • jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód,
  • jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego,
  • do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Właściciel lokalu musi pamiętać, że do 30 czerwca 2020 r. nie może wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Przedłużenia najmu nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy dot. lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

W przypadku, gdy wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed 30 czerwca 2020 r. - termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r.

Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 r. najemca mus złożyć wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu tego terminu.