Prowadzę działalność gospodarczą, chciałem skorzystać z programu „Kultura w sieci”, czyli dofinansowania z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Czy powinienem składać wniosek jako osoba fizyczna o kwotę 3000 zł, czy też jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na ten wyższy pułap? Czy mogę sobie wybrać, czy jestem zmuszony - prowadząc działalność gospodarczą - do wpasowania się w tę drugą opcję dla przedsiębiorców z zakresu kultury - pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspertka w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

Inicjatywa „Kultura w sieci” to program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego w celu upowszechniania kultury w wirtualnej przestrzeni publicznej, w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W ramach programu artyści mogą otrzymać stypendium miesięczne w wysokości 3 tys. zł, z kolei podmioty takie jak np. organizacje pozarządowe, mogą starać się o dotację w wysokości od 5 tys. zł do 150 tys. zł.

Zgodnie z „Regulaminem programu stypendialnego”, o stypendia mogą starać się twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy działający w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Z kolei treść „Regulaminu programu dotacyjnego” mówi o wsparciu finansowym w postaci dotacji celowej, która może być udzielona w ramach programu osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, w tym m.in: samorządowym instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym i fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym oraz ich osobom prawnym, a także podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Mając na uwadze treść § 3 „Regulaminu programu stypendialnego”, do niniejszego programu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, ubiegające się o stypendium na realizację i upowszechnianie określonego projektu za pomocą narzędzi internetowych.

Wobec powyższego, prowadząc działalność gospodarczą czytelnik może starać się o dotację w ramach programu dotacyjnego. W sytuacji, gdy czytelnik jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest jednocześnie twórcą, artystą, animatorem i edukatorem oraz spełnia warunki określone w "Regulaminie programu stypendialnego", może złożyć dwa wnioski i ubiegać się o zarówno o stypendium jak i o dotację.adwokat Anna Zasada, Kancelaria Adwokacka Anna Zasada - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono