Dostosowanie polskich regulacji do wymogów unijnej dyrektywy i rozporządzenia ws. wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych przewiduje projekt nowelizacji prawa bankowego i innych ustaw, opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak tłumaczy resort finansów w Ocenie Skutków Regulacji, celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych w związku z wejściem w życie pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa i rozporządzenie UE) dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.

"Pakiet ten jest wynikiem reformy przeprowadzonej przez UE polegającej na zmianie ram regulacyjnych w zakresie usług finansowych. Zmiany zostały przeprowadzone w odpowiedzi na kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007–2008, i stanowią odzwierciedlenie standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym" - wyjaśnia MF.

Jak dodano, celem dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II jest uzupełnienie programu reform o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.

Projekt wprowadza procedurę zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Chodzi - jak wyjaśniono - o bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi, mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

Zmiany mówią o obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w UE grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

Projekt wprowadza obowiązek dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy.

Upoważniono Komisję Nadzoru Finansowego do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienia danej funkcji.

Projekt umożliwia organowi nadzoru nakładanie na podmiot nadzorowany dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenie ich częstotliwości.

"Dodatkowe obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą odpowiednie i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w którym będą wymagane, a żądane informacje nie będą mogły być tożsame z informacjami przekazywanymi z innych tytułów" - napisano.

Poza tym zmiany dotyczą uelastycznienia bufora ryzyka systemowego, wprowadzają algorytm służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego oraz maksymalny poziom bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2 proc. do 3 proc. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3 proc.