Rząd planuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, tak by możliwa była realizacja celów prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji przez Radę Ministrów to II kwartał 2020 r.
Reklama

Głównym celem ustawy jest dostosowanie rozwiązań do tych przyjętych w nowelizacji prawa upadłościowego. Celem jest zapewnienie spójności pomiędzy w/w ustawami, tak aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy.

"Zmiany te, wynikają z rozwiązań technicznych wykorzystanych w ramach budowy Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ich celem jest zapewnienie korelacji pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a przepisami prawa" - podkreślono w informacji.

Nowelizacja prawa upadłościowego została uchwalona 30 sierpnia 2019 r. Jej celem było usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) m.in. poprzez możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego - komisarza, możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu.

Przepisy te zakładały również rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności, możliwość zaproponowania szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. "pre-pack"), co zwiększy elastyczność dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu.

Dopełnieniem nowych regulacji jest przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która będzie miała trwały charakter. Rozwiązanie to zapobiegać zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłaniać dłużników do podjęcia się wykonania planu spłat, który co do zasady ma trwać maksymalnie 3 lata (w opcji upadłościowej) i 5 lat (przy zawarciu układu z wierzycielami).

Ponadto ustawa ta wprowadziła nowy model zgłoszenia wierzytelności, które powinny być składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka.

Rozwiązania te przyjęte przez ustawodawcę nie korespondują z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wchodzi wżycie 1 grudnia 2020 roku. Z tego też względu konieczne jest zsynchronizowanie ze sobą obydwu ustaw.