Opracowany został projekt noweli ustawy o zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy np. z powodu kwarantanny dany sąd zostanie całkowicie zamknięty - podał we wtorek resort sprawiedliwości."Szczegółowe propozycje zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały już przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy" - poinformowało biuro komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości w informacji przekazanej PAP.

Resort podał, że na bieżąco monitoruje sytuację w sądach powszechnych i pozostaje w ścisłym kontakcie z prezesami sądów apelacyjnych. We wtorek MS zarekomendowało w związku z tym rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje mające na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów.

MS poinformowało jednocześnie, że opracowało również projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy z powodu np. kwarantanny dany sąd powszechny zostanie całkowicie zamknięty.

Jak podano proponowane zmiany "mają umożliwić prezesom sądów apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe - I prezesowi Sądu Najwyższego, wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań". "Będzie też możliwość natychmiastowego delegowania sędziów do tych sądów, aby je wzmocnić kadrowo. Zmiany te obejmą również sądy administracyjne i wojskowe" - przekazało MS.

"Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne i wobec których będzie można podejmować takie nadzwyczajne decyzje – są to m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie, czy o tymczasowe aresztowanie" - napisał resort.

Jak dodał, niezależnie od tych proponowanych rozwiązań, projekt zakłada również "uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych stosunków prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego".

"MS podkreśla przy tym, że ani minister, ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów. Takie decyzje należą m.in. do prezesa sądu i nowe przepisy nic nie zmienią w tym zakresie" - zaznaczono w informacji resortu. Wskazano, że MS nie decyduje także o wstrzymaniu biegu terminów procesowych i materialnoprawnych, gdyż wymagają one interwencji legislacyjnej.

W informacji resort podziękował też prezesom wszystkim sądów "za współpracę i sprawne działanie" oraz pracownikom sądów, stronom i pełnomocnikom "za zrozumienie i wyrozumiałość". MS zaapelowało też "do wszystkich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o dalszą współpracę w tym trudnym czasie".

Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem weszła w życie 8 marca.

Ustawa przewidziała m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli. W skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.