Pasażerowi linii lotniczych, który otrzymał odszkodowanie z tytułu odwołania lotu i zaakceptował lot alternatywny, przysługuje prawo do odszkodowania także z tytułu opóźnienia lotu alternatywnego. Tak brzmi konkluzja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie fińskiego przewoźnika lotniczego.
Sprawa dotyczyła podróżnych, którzy dokonali w Finnair rezerwacji na lot z Helsinek do Singapuru. Ten został jednak odwołany wskutek awarii maszyny. Przewoźnik zaproponował pasażerom alternatywę: lot łączony przez Chiny. Ci się na to zgodzili. Ostatecznie do Singapuru dolecieli, lecz z kilkugodzinnym opóźnieniem. Wkrótce zażądali od przewoźnika zapłaty odszkodowań zarówno za pierwszy odwołany lot, jak i drugi opóźniony. Finnair argumentował, że nie powinien płacić dwukrotnie, gdyż chodziło tak naprawdę o jedną podróż. Sąd w Helsinkach poprosił trybunał o interpretację przepisów unijnego rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wątpliwość sądu w Helsinkach dotyczyła przede wszystkim tego, że zobowiązany do dwukrotnej zapłaty byłby ten sam operator lotniczy.
TSUE w wydanym wyroku wskazał, że to bez znaczenia. W unijnym rozporządzeniu nie ma bowiem żadnego przepisu, który by ograniczał prawa pasażerów objętych zmianą planu podróży. Unijny prawodawca nie dostrzegł również potrzeby uregulowania zasad wypłaty odszkodowania, gdy zobowiązany do tego jest jeden podmiot wobec jednego pasażera za zdarzenia mające miejsce bezpośrednio po sobie. A zatem uznać należy, że możliwa jest sytuacja, w której dana osoba uzyskuje odszkodowanie najpierw z tytułu odwołanego wykupionego lotu, a następnie opóźnionego lotu alternatywnego.
„Pasażerowie, którzy zostali narażeni na odwołanie lub duże opóźnienie lotu, doświadczyli bowiem tych niedogodności zarówno w związku z odwołaniem ich pierwotnie zarezerwowanego lotu, jak również później, w następstwie dużego opóźnienia ich lotu alternatywnego” – stwierdził TSUE. A zatem przyznanie odszkodowań za oba loty jest zasadne, gdyż przecież intencją rozporządzenia było to, ażeby wynagrodzić pasażerom niedogodności.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 marca 2020 r., sygn. akt C-832/18.