W związku zagrożeniem koronawirusem Ministerstwo Sprawiedliwości zarekomendowało w okresie od 13 do 31 marca 2020 r. przesuwanie terminów rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru. Są jednak wyjątki od tego zalecenia.

Jak zwraca uwagę MS, zalecenie przesunięcia wokand wynika z konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa. Resort przypomniał przy tym, że o podjęcie takich kroków zwrócił się do resortu sprawiedliwości Główny Inspektor Sanitarny.

"W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecił on rozważenie możliwości zmiany organizacji pracy sądów wszystkich szczebli oraz reorganizację sposobu prowadzenia rozpraw sądowych, tak aby, o ile to możliwe, ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie służbowe kontakty pracowników wymiaru sprawiedliwości z innymi osobami (np. podsądnymi, świadkami, rzeczoznawcami)" - przekazało MS w komunikacie.

Ministerstwo zwróciło jednak uwagę, że konkretne decyzje, co do możliwości odłożenia terminów rozpraw, należą jednak wyłącznie do sędziów i prezesów sądów, zgodnie z zasadą niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z okresowym ograniczeniem rozpoznania spraw przekazało do prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych listę spraw pilnych, które rekomenduje do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki oraz wyłączenie ich z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron.

Na liście spraw pilnych znalazły się m.in. sprawy dotyczące zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania oraz te, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Są to też sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary sprawy.

Sprawy pilne to również te, dotyczące zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo niezbędne do wykonania takiej kary.

Status ten mają też sprawy związane z odebraniem władzy rodzicielskiej oraz dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich.

Pilne są również sprawy dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Rekomendacja resortu ograniczenia wokandy do spraw najbardziej pilnych jest wynikiem czwartkowej wideokonferencji prezesów sądów apelacyjnych z udziałem wiceministrów sprawiedliwości: Anny Dalkowskiej i Michała Wójcika.