statystyki

Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

autor: Michał Koralewski18.02.2020, 09:13; Aktualizacja: 18.02.2020, 09:19
Jest już prawie pewne, że przedsiębiorcy nie założą PSA od 1 marca br., jak to pierwotnie przewidywała ubiegłoroczna ustawa nowelizująca

Jest już prawie pewne, że przedsiębiorcy nie założą PSA od 1 marca br., jak to pierwotnie przewidywała ubiegłoroczna ustawa nowelizującaźródło: ShutterStock

Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

W czwartej części komentarza do wyciągu z przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących prostej spółki akcyjnej omówione zostaną zagadnienia związane z utratą statusu akcjonariusza prostej spółki akcyjnej (PSA) oraz z jej strukturą organów. Przedstawione zostaną zatem m.in. przepisy regulujące sprzedaż i obciążanie akcji, ich umorzenie, a także wyłączenie, ustąpienie akcjonariusza i unieważnienie akcji.

Ponadto skomentujemy rozdziały poświęcone poszczególnym organom prostej spółki akcyjnej – zarówno te, które powoływane są w modelu dualistycznym (zarząd, rada nadzorcza), jak i w modelu monistycznym (rada dyrektorów). Omówimy kompetencje poszczególnych organów oraz sposoby zmiany ich składów osobowych.

W komentarzu, jako że ma on bardzo praktyczny charakter i jest adresowany do przedsiębiorców, znalazły się również wzory istotnych dla PSA dokumentów, w tym postanowień umowy spółki oraz uchwał organów spółki i akcjonariuszy.

Przypomnijmy: przepisy o prostej spółce akcyjnej wprowadzone zostały ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655). Jest już jednak prawie pewne, że przedsiębiorcy nie założą PSA od 1 marca br., jak to pierwotnie przewidywała ubiegłoroczna ustawa nowelizująca. 13 lutego parlament zakończył bowiem pracę nad kolejną nowelizacją, która przesunie o rok wejście w życie przepisów powołujących tę nową formę spółki. Zmianę terminu zawarto w ustawie z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli prezydent podpisze tę najnowszą nowelę, to pierwsze proste spółki akcyjne będą mogły powstać dopiero od 1 marca 2021 r.

Porzucenie pierwotnych planów rząd tłumaczy m.in. koniecznością dopracowania systemów informatycznych Krajowego Rejestru Sądowego, w tym również odpowiedniego ich dostosowania do innych planowanych zmian. Chodzi m.in. o plany wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, wykorzystanie zalet PSA możliwe będzie tylko przy założeniu, że w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzone zostaną odpowiednie rozwiązania, tj. dopasowane do specyfiki tej formy prawnej.

Art. 30040. [Zbycie akcji nie w pełni pokrytej]

§ 1. Zbycie akcji nie w pełni pokrytej wymaga zgody spółki aż do chwili wniesienia wkładu w całości. Zgoda spółki wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 2. Spółka może odmówić zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytej bez wskazania innego nabywcy. Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody następuje w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji. Spółka niezwłocznie informuje nabywcę o braku pełnego pokrycia akcji.

§ 3. Nabywca akcji nie w pełni pokrytej odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za wniesienie pozostałej części wkładu.

komentarz

 • Akcje nie w pełni pokryte. Jak pisaliśmy w poprzednich częściach komentarza, wkłady na pokrycie akcji prostej spółki akcyjnej nie muszą zostać wniesione w całości przed jej rejestracją. Ustawa dopuszcza w tym przypadku możliwość wniesienia pełnego wkładu w okresie aż trzech lat. Akcjonariusz, któremu wydano tego typu akcje, może przy tym korzystać z nich na tożsamych zasadach, jak ci akcjonariusze, którzy dokonali pełnych wpłat.

Akcje, na które nie wniesiono w całości wkładów, nazywane są akcjami nie w pełni pokrytymi.

 • Ograniczenia. Od opisanej wyżej zasady równego traktowania akcjonariuszy istnieją wszakże wyjątki. Jeden z nich opisany jest w komentowanym artykule i dotyczy ograniczenia w zbywalności akcji nie w pełni pokrytych. Jest ono swoistą ochroną – zapobiegającą ich sprzedaży podmiotowi, który może nie uzupełnić wymaganego wkładu na akcje. Ograniczenie to może zostać wszakże uchylone w treści umowy spółki.
 • Procedura. Sposób postępowania w przypadku zamiaru sprzedaży akcji nie w pełni pokrytej jest zbliżony do procedury omówionej w komentarzu do art. 30039 k.s.h. W obu przypadkach zgoda wymaga jedynie formy dokumentowej, zatem może zostać udzielona chociażby w drodze elektronicznej. Komentowany artykuł skraca wszakże termin, jaki spółka ma na reakcję, do 14 dni. Kolejną różnicą jest brak konieczności wskazywania nabywcy akcji w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ich zbycie.
 • Solidarna odpowiedzialność. Nawet jeżeli spółka wyrazi zgodę na zbycie akcji nie w pełni pokrytych, to fakt ten nie pozbawia jej ochrony przed niewniesieniem wkładu przez nabywcę. Obowiązek ten ciążyć bowiem będzie solidarnie na nowym akcjonariuszu jak i na zbywcy akcji.

Art. 30041. [Ograniczenia dla spadkobierców]

§ 1. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego akcjonariusza. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Spłata należna spadkobiercom powinna uwzględnić stosunek wartości wkładu wniesionego do wartości wkładu niewniesionego.

§ 2. W razie śmierci akcjonariusza uprawnionego z akcji objętych za wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, wstąpienie do spółki spadkobierców wymaga zgody spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie oraz przepis art. 300 40 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział akcji między spadkobierców.

komentarz

 • Pierwszeństwo umowy spółki. Inaczej aniżeli w klasycznych spółkach akcyjnych akcjonariusze PSA mogą wprowadzić do umowy spółki postanowienia rzutujące na sposób dziedziczenia akcji tegoż podmiotu. Jest to kolejny element zbliżający PSA do spółki z o.o. Bowiem w tej ostatniej również możliwe jest ograniczenie praw spadkobierców.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wprowadzenia omawianej klauzuli do umowy spółki, będzie ona miała pierwszeństwo przed postanowieniami prawa spadkowego, a nawet testamentu sporządzonego przez akcjonariusza.

 • Rodzaje ograniczeń. Ustawa pozwala na całkowite wyłączenie możliwości wstąpienia spadkobierców do spółki. W takim przypadku otrzymują oni stosowne spłaty. Drugą opcją jest ograniczenie kręgu spadkobierców mogących przystąpić do spółki. Umowa może zatem wskazywać określone warunki, jakie muszą spełnić tacy spadkobiercy, np. w zakresie wykształcenia i doświadczenia, czy też stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. [wzór 23] Można również postanowić, że spadkobierca musi uzyskać akceptację pozostałych akcjonariuszy. Inną możliwością jest wskazanie wprost spadkobierców otrzymujących akcje. Co więcej, umowa spółki może również ograniczać podział akcji między spadkobierców, którzy przystąpili do spółki, np. może określać minimalne pakiety akcji.

wzór 23. klauzula w umowie spółki ograniczająca dziedziczenie

§1. Dziedziczenie akcji

1. Akcje spółki po zmarłym akcjonariuszu dziedziczą ci spośród spadkobierców ustawowych, którzy posiadają wyższe wykształcenie. W przypadku braku takich osób wszystkie akcje zmarłego akcjonariusza będą dziedziczone przez spadkobiercę ustawowego, wskazanego uchwałą akcjonariuszy podjętą większością trzech czwartych głosów przy kworum stanowiącym 51 proc. akcji, nie później aniżeli w terminie jednego miesiąca od dnia dowiedzenia się przez wszystkich akcjonariuszy o śmierci jednego z nich.

2. Jeżeli akcje zmarłego akcjonariusza nie przypadną żadnemu z jego spadkobierców, bądź zmarły akcjonariusz nie posiadał spadkobierców ustawowych, udziały te zostaną przyznane pozostałym akcjonariuszom proporcjonalnie.

3. W sytuacji wskazanej w ust. 2 spadkobiercom zostanie przekazana spłata w wysokości stanowiącej równowartość wartości bilansowej akcji zmarłego akcjonariusza na dzień jego śmierci. Spłata zostanie wypłacona w ciągu 30 dni spadkobiercom, którzy okażą zarządowi spółki akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

4. Spłaty zostaną przekazane stosownie do udziałów poszczególnych spadkobierców w spadku, chyba że akcjonariusze zdecydują inaczej w jednomyślnej uchwale.

 • Treść klauzuli. Formułując zapisy umowy spółki, należy pamiętać o konieczności określenia sposobu spłaty spadkobierców, którzy nie otrzymują akcji. W tym zakresie można się odwołać do zasad obowiązujących przy umarzaniu akcji, np. do wartości bilansowej akcji na określony dzień. W przypadku akcji nie w pełni pokrytych spłata powinna uwzględnić stosunek wartości wkładu wniesionego do wartości wkładu niewniesionego.
 • Ograniczenia w przypadku akcji w zamian za pracę. W przypadku tego typu akcji, nawet przy braku klauzuli w umowie spółki, PSA może odmówić wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza. Przy czym spółka powinna powziąć decyzję w tej kwestii w terminie 14 dni od momentu, gdy dotrze do niej informacja o śmierci posiadacza takich akcji. Spadkobiercom w przypadku takiej odmowy należy się odpowiednia spłata.

Art. 30042. [Prawo pierwszeństwa]

§ 1. Umowa spółki może przewidywać, że pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza (prawo pierwszeństwa). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy § 2–7.

§ 2. Prawo pierwszeństwa przysługuje akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

§ 3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje na rzecz osoby trzeciej (akcjonariusz zbywający) zawiadamia zarząd o warunkach zamierzonego zbycia akcji, w szczególności o nabywcy, cenie akcji albo sposobie jej ustalenia oraz terminie zapłaty.

§ 4. Jednocześnie z dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 3, akcjonariusz zbywający składa pozostałym akcjonariuszom za pośrednictwem zarządu ofertę nabycia akcji na warunkach przewidzianych dla umowy z osobą trzecią, wyznaczając termin do złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia akcji. Termin ten nie może być krótszy niż czternaście dni od dnia otrzymania oferty.

§ 5. Oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty powinno zostać złożone akcjonariuszowi zbywającemu za pośrednictwem zarządu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w § 4, zarząd przekazuje akcjonariuszowi zbywającemu informację o akcjonariuszach, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa.

§ 6. Wymogów, o których mowa w § 3–5, nie stosuje się, jeżeli pozostali akcjonariusze złożyli oświadczenia, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa.

§ 7. Zarząd wyraża zgodę na zbycie akcji, jeżeli spełnione zostały wymogi, o których mowa w § 3–5 albo § 6.

komentarz

 • Istota prawa pierwszeństwa. Akcjonariuszom może zależeć nie tylko na ograniczeniu wstępowania do spółki spadkobierców czy też małżonków poszczególnych udziałowców. Mogą oni kontrolować również sposób przepływu akcji w ramach transakcji inter vivos (łac. między żyjącymi). Jedną z instytucji, która to umożliwia, jest właśnie prawo pierwszeństwa. Zakłada ono, że akcjonariusz zamierzający sprzedać swoje akcje musi je w pierwszej kolejności zaoferować pozostałym akcjonariuszom. Dopiero gdy ci nie skorzystają z możliwości ich zakupu, zbywca będzie mógł sprzedać je osobie trzeciej. Prawo pierwszeństwa nie działa jednak automatycznie. Aby można było z niego skorzystać, wymagane jest wprowadzenie do umowy spółki stosownego zapisu. [wzór 24]

wzór 24. klauzula w umowie spółki regulująca zasady pierwszeństwa w zakupie akcji

§ 11. Umowne prawo pierwszeństwa

1. Każdemu z Akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. W tym celu Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje winien zawiadomić o tym na piśmie Zarząd, podając cenę za akcje i osobę nabywcy, Zarząd zaś jest obowiązany pisemnie poinformować o tym niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 7 dni – pozostałych Akcjonariuszy.

2. Każdy z Akcjonariuszy może wykonać prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia w proporcji do posiadanych przez niego akcji. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Zarządu.

3. Cena za akcje nabyte w wykonaniu prawa pierwszeństwa równa będzie ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki.

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa. Omawiana instytucja nie znajduje zastosowania, w następujących przypadkach:

– nie przewidziano jej w umowie spółki,

– kiedy do zbycia dochodzi pomiędzy akcjonariuszami danej spółki,

– gdy w wyznaczonym terminie do skorzystania z prawa pierwszeństwa żaden z pozostałych akcjonariuszy nie złożył oświadczenia o nabyciu akcji oferowanych do sprzedaży,

– jeżeli pozostali akcjonariusze złożyli oświadczenia – w formie dokumentowej pod rygorem nieważności – o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa.

 • Procedura. Ustawodawca dopuścił możliwość samodzielnego uregulowania prawa pierwszeństwa w umowie spółki. Akcjonariusze wszakże mogą się ograniczyć do krótkiego postanowienia – wskazującego, że prawo pierwszeństwa przysługuje każdemu z nich. W takim przypadku obowiązywać będzie procedura przewidziana w kolejnych paragrafach komentowanego artykułu. Akcjonariusz zbywający swoje akcje musi zatem powiadomić:

– zarząd spółki o warunkach planowanej transakcji;

– pozostałych akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji oraz o terminie (nie krótszym niż 14 dni), w którym mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa; termin wyznacza zbywca akcji.

W przypadku zamiaru skorzystania z prawa pierwszeństwa akcjonariusz składa zarządowi spółki oświadczenie, w którym informuje o tym fakcie. Zarząd po odebraniu oświadczeń od wszystkich akcjonariuszy albo po upływie terminu do ich złożenia przekazuje zbywającemu swoje akcje informację, kto skorzystał z prawa pierwszeństwa. Jeżeli procedura została spełniona, zarząd wyraża zgodę na zbycie akcji.

 • Sposób nabycia akcji. Akcjonariusze korzystający z prawa pierwszeństwa nabywają akcje proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Przy czym do obliczenia takiej proporcji pod uwagę bierze się jedynie tych akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o skorzystaniu z ww. prawa. Co ważne, zasada ta obowiązuje tylko, jeżeli nic innego nie wynika z treści umowy spółki. Nie jest zatem wykluczone, że akcjonariusze określą w umowie inny sposób podziału akcji pomiędzy tych spośród siebie, którzy zdecydują się na skorzystanie z prawa pierwszeństwa.

Art. 30043. [Ułamkowe części akcji]

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do ułamkowych części akcji.

komentarz

 • Ułamkowa część akcji. Może się zdarzyć, że własność określonej akcji przysługuje więcej niż jednej osobie w częściach ułamkowych. Osoby takie są zatem jej współwłaścicielami w częściach ułamkowych. Sytuacja taka może nastąpić np. w wyniku spadkobrania, zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej bądź po prostu – w efekcie postanowień umowy zbycia akcji.
 • Odpowiednie stosowanie. Wszelkie ograniczenia i prawa związane z rozporządzeniem akcjami, o których mowa w art. 30036–42 k.s.h., mogą znaleźć zastosowanie również do rozporządzania ułamkowymi częściami akcji, o ile ich zastosowanie jest faktycznie i prawnie możliwe. Przykładowo, w przypadku zbycia ułamkowej części akcji nie w pełni pokrytej odpowiedzialność za brakujące wpłaty będzie ciążyła również na posiadaczach pozostałych części ułamkowych tejże akcji. Podobnie, prawo pierwszeństwa przypadające na daną akcję będzie się rozkładać zgodnie z ułamkowym jej podziałem.

Oddział 4

Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych

Art. 30044. [Rodzaje umorzenia]

§ 1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

§ 2. Umorzenie akcji stanowi zmianę umowy spółki.

§ 3. Od chwili uiszczenia spłaty za akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu akcjonariusz nie może wykonywać z nich praw udziałowych.

§ 4. Na spłatę z tytułu umorzenia akcji mogą być przeznaczone środki, o których mowa w art. 300 15 § 2. Do uiszczenia spłaty stosuje się przepisy art. 300 15 § 4–6.

komentarz

 • Istota instytucji umorzenia akcji. Podobnie, jak w przypadku innych spółek kapitałowych, również akcje PSA mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie prowadzi zazwyczaj do unicestwienia jednostek uczestnictwa danego wspólnika. Instytucja ta stanowi zatem formę wyjścia ze spółki.
 • Umorzenie dobrowolne a przymusowe. Umorzenie dobrowolne przeprowadza się w drodze transakcji sprzedaży zawieranej pomiędzy akcjonariuszem a spółką.

Umorzenie przymusowe natomiast odbywa się poprzez powzięcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Akcjonariusz, którego akcje podlegają umorzeniu przymusowemu, może zatem zostać przegłosowany.

 • Umorzenie automatyczne. Szczególnym typem umorzenia przymusowego jest umorzenie automatyczne. Nazwa tej instytucji wynika z faktu, że do umorzenia dochodzi na skutek ziszczenia się zapisanego w umowie spółki warunku. Unicestwienie akcji następuje zatem zarówno bez umowy ich sprzedaży, jak i bez uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Instytucja ta pozwala więc na wyjście ze spółki w precyzyjnie określonych sytuacjach.
 • Środki na spłatę. Umorzenie za zgodą akcjonariusza może nastąpić bez wynagrodzenia. Zasadą umorzenia przymusowego jest zaś jego odpłatność. Sposób obliczenia spłaty określa kolejny artykuł. Komentowany przepis określa jedynie pochodzenie środków, które mogą zostać przeznaczone na spłaty. Mogą to być zatem środki z kapitału akcyjnego oraz sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, czy też utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych. Do wypłat tych stosuje się te same zasady, co do wypłat z kapitału akcyjnego (zob. art. 30015 k.s.h.).
 • Zmiana umowy spółki. Umorzenie akcji skutkuje zmniejszeniem ich ilości, stąd też konsekwencją umorzenia jest konieczność dokonania zmiany umowy spółki.

Art. 30045. [Umorzenie przymusowe]

§ 1. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne, o ile umowa spółki tak stanowi i określa przesłanki umorzenia przymusowego. Zmiana umowy spółki przewidująca umorzenie przymusowe akcji objętych przed zmianą umowy spółki wymaga zgody uprawnionego z tych akcji.

§ 2. Umorzenie przymusowe następuje za spłatą, która nie może być niższa od wartości godziwej akcji. Spółka uiszcza spłatę po dokonaniu wpisu umorzenia akcji do rejestru.

komentarz

 • Warunki umorzenia przymusowego akcji. Ze względu na fakt, że umorzenie przymusowe nie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje objęto ową procedurą, kodeks spółek handlowych wprowadza dodatkowe warunki jej stosowania.

Przede wszystkim, aby dokonać umorzenia przymusowego, możliwość taka musi wynikać wprost z umowy spółki. Po drugie, umowa ta musi precyzować, w jakich przypadkach może dojść do umorzenia przymusowego. Akcjonariusze powinni zatem określić katalog przypadków, w których będzie to możliwe. Przykładowo: prowadzenie działalności konkurencyjnej względem spółki, porzucenie spółki, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, itp.

 • Uchwała w przedmiocie umorzenia. Kodeks nie wymaga jednomyślnego powzięcia uchwały w przedmiocie umorzenia, niemniej w umowie spółki przewidzieć można wszakże wymóg określonego kworum bądź wprowadzić większość kwalifikowaną.

Wyjątek w tym zakresie stanowi uchwała w przedmiocie zmiany umowy spółki, która wprowadza do niej postanowienia o umorzeniu przymusowym. Taka uchwała wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których akcje podlegać mogą umorzeniu w przyszłości. Późniejszy nabywca akcji zgody takiej już wyrażać nie musi. Przystępuje on bowiem do spółki, której umowa przewiduje już umorzenie przymusowe. [wzór 25]

wzór 25. uchwała o umorzeniu akcji z uzasadnieniem

UCHWAŁA NR 1

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ABC PSA

Z 10 MAJA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UMORZENIA 50 AKCJI

§ 1.

W myśl §7 pkt 3 umowy Spółki w razie śmierci Akcjonariusza, w czasie 1 (jednego) miesiąca od daty śmierci Akcjonariusza, pozostali Akcjonariusze w uchwale postanawiają o wyłączeniu wstąpienia do Spółki spadkobierców zmarłego Akcjonariusza i wypłacie przez Spółkę spadkobiercom w czasie 12 (dwunastu) miesięcy od daty śmierci Akcjonariusza, w zamian za akcje zmarłego Akcjonariusza kwoty równoważnej wartości bilansowej akcji, przy czym udziały te zostają umorzone.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §7 pkt 3 umowy spółki, umarza niniejszym 50 udziałów należących do zmarłego Wspólnika Jana Nowaka o wartości nominalnej 50 zł każdy za wynagrodzeniem równoważnym wartości bilansowej akcji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki wobec faktu, że wartość bilansowa każdego z udziałów wynosi minus 100 zł, odstępuje od:

a) wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały oraz

b) podejmowania uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

[…]

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że:

– za uchwałą oddano: … głosów,

– przeciw uchwale oddano: … głosów,

– głosy wstrzymujące: …,

uchwała została przyjęta.


Pozostało 84% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane