Brak podpisu nie przekreśla wniosku o udostępnienie informacji publicznej – uznał WSA w Poznaniu
Sprawa dotyczy obywatela (M.W.), który wystąpił do wójta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat wysokości nagród przekazanych pracownikom urzędu, wraz z ich imieniem i nazwiskiem, dokładną kwotą oraz stosownym uzasadnieniem przyznania premii.
Wójt nie odpowiedział, więc mężczyzna ponownie przesłał mu pismo. Zamiast jednak przekazać informacje, lokalny włodarz polecił skarżącemu własnoręcznie podpisać złożony wniosek pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
M.W. zdecydował się złożyć skargę do sądu na bezczynność wójta.
W odpowiedzi na skargę wójt wskazał, że jest ona niedopuszczalna, gdyż skarżący przed jej wniesieniem nie wniósł ponaglenia. Podniósł również, że M.W. nie uzupełnił braków formalnych złożonego wniosku, to znaczy nie złożył pod nim podpisu. Dlatego wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Tym samym organ nie pozostaje w bezczynności, a sprawa została załatwiona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zobowiązywał jednak wójta gminy do załatwienia wniosku skarżącego. W pierwszej kolejności wskazał, że pomimo iż art. 53 par. 2b ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2018 r. poz. 1302, ze zm.) nakłada na stronę obowiązek poprzedzenia skargi na bezczynność ponagleniem (jako warunek dopuszczalności skargi), to tego rodzaju środek nie jest wymagany na gruncie spraw dotyczących bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej.
WSA podkreślił, że kwestia ta nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądowym, w którym podkreśla się, że postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej nie toczy się, poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), w trybie unormowanym w k.p.a., który reguluje instytucję ponaglenia. Z tych względów skarga na bezczynność organu dotycząca informacji publicznej nie musi być poprzedzona ponagleniem.
Sąd wskazał także, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie określa wymogów co do formy i treści wniosku o udzielenie informacji publicznej. Nie zawiera również odesłania do innych przepisów w tym zakresie, np. do k.p.a.
Podkreślił również, że postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest uproszczone. Ustawa w istocie nie przewiduje także jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku składanego w formie pisemnej. Minimalne wymogi muszą obejmować jasne sformułowanie, z którego wynika zakres żądania. Niezbędne jest bowiem wykazanie, że żądana informacja ma charakter informacji publicznej.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 15 stycznia 2020 r. (sygn. IV SAB/Po 227/19). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia